ผู้บริหาร

นายเทิดชัย อุทัยวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : terdchai_ut@yahoo.co.th
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :