โรงเรียนบ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง   ม.6 ซ. - ถ. นครพนม - หนองคาย ต. หนองแวง อ. บ้านแพง จ. นครพนม  48140   [ นครพนม เขต 2 ]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

e-Document : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

 
รายชื่อนักเรียน อบ.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2555 I ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2555 (527)
12/06/2555
กลยุทธ์-จุดเน้น-สพฐ (988)
12/06/2555
เทียบมาตรฐานมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน สพฐ. กับ 12 ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ (4,069)
12/06/2555
กรอบการจัดสรรงบประมาณปีงบ 55 (621)
12/06/2555
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ ปี 55 (544)
12/06/2555
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (508)
13/05/2555
แบบสำรวจหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 (759)
08/03/2555
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ (656)
02/03/2555
บันทึกข้อความขออนุญาตถ่ายเอกสาร (1,524)
24/02/2555
โครงสร้างหลักสูตร 51 (ปรับปรุ่ง 54) มัธยม (1,948)
18/02/2555
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (373)
07/11/2554
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองแวง (298)
07/11/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (448)
01/11/2554
ตารางเรียน คาบที่ 7 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-net NT ระดับมัธยม (498)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 2-2554 (630)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับครูผู้สอน (669)
31/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่1/54 (432)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่1/54 (404)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่1/54 (440)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่1/54 (668)
04/10/2554
ปะหน้าซองข้อสอบ (1,276)
13/09/2554
ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (1,955)
13/09/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (995)
13/09/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๔ (1,204)
08/09/2554
สำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิสอบปลายภาค (479)
05/09/2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ (3,616)
01/08/2554
บันทึกข้อความแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน (1,510)
04/08/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (492)
21/07/2554
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (790)
14/07/2554
ผลการประกวดการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (787)
14/07/2554
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน) (611)
12/07/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (901)
11/07/2554
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (1,761)
11/07/2554
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (1,273)
11/07/2554
ตัวอย่าง เอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (703)
08/07/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (756)
05/07/2554
บทสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (994)
01/07/2554
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (955)
28/06/2554
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (569)
19/06/2554
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (542)
17/06/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ส (542)
17/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (2,000)
15/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2 (899)
14/06/2554
รายชื่อนักเรียนไฟล์ไมรโครซอร์ฟเวิร์ต (755)
07/06/2554
หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (ประถม) (604)
02/06/2554
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (550)
02/06/2554
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (682)
02/06/2554
คำสั่งวันไหว้ครู (3,188)
31/05/2554
ตารางสรุปโครงการของกลุ่มงานเพื่อเสนอฝ่ายงบฯ‏ (641)
27/05/2554
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ และ หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (552)
25/05/2554
การมอบหมายงานในหน้าที่และหน้าที่พิเศษฯ (งานฝ่ายวิชาการ) (1,733)
20/05/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (2,409)
20/05/2554
สถิตินักเรียนประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (866)
20/05/2554
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับร่าง) (1,872)
19/05/2554
โครงสร้างการบริหารงาน ร.ร. (540)
18/05/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียน (583)
30/05/2554
รายชื่อนักเรียน บ้านดอนกลาง 54 (745)
11/07/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับครูผู้สอน (543)
30/05/2554
บัสชีราคาวัสดุ การจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26และซ่อมแซมอาคารฯ (1,106)
02/05/2554
แบบบันทึกรายงานผลการเรียน (1,101)
09/04/2554
แบบเก็บข้อมูลมฐ. สพฐ. ด้านผู้เรียน (963)
06/04/2554
แบบเก็บข้อมูล มฐ. สมศ. ด้านผู้เรียน (1,059)
06/04/2554
แผยกลยุทย์ของ สพฐ 54 (725)
29/03/2554
แบบฟร์มโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 54 (1,201)
29/03/2554
แนวทางในการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อประกอบการจัดทำ SAR53 (1,032)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย) (3,670)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) (811)
29/03/2554
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา52 (628)
29/03/2554
มาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ลว.๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ (1,343)
29/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ม.3 (551)
28/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ป.6 (700)
28/03/2554