โรงเรียน
ยินดีต้อนรับ   1 ซ. - ถ. - ต. = อ. = จ. นครศรีธรรมราช    [ นครศรีธรรมราช เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : ประวัติโรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดไทรงาม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2465
โดยพระครูชุ่ม อินทโชโต ตั้งอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี แบ่งการสอน
เป็น 2 ชั้น คือ ชั้น ป. 1 มีนักเรียน 21 คน ชั้น ป.2
มีนักเรียน 9 คน นักเรียนหญิงไม่มี พระครูชุ่มเป็นผุ้สอน เมื่อ
โรงเรียนมั่นคงแล้วได้ลาออก ต่อมา นายเพิ่ม ดิสเสถียร ได้มารับ
ตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2475 และได้ตั้งหน่วยยุวกาชาดที่ 365 ของมณฑลนครศรีธรรมราช
ต่อมาเป็นหน่วยที่ 37 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2475 และได้ขออนุญาตตั้งกองลูกเสือ นศ.390
และเปลี่ยนเป็น นศ.52 เรียกว่ากองลูกเสือ นศ.52ประชาบาลวัดไทรงาม โรงเรียนนี้มีชื่อเดิมว่า -
โรงเรียนประชาบาลตำบลขุนทะเลวัดไทรงาม

เมื่อปี พ.ศ.2482 ทางการได้ปรับปรุงเส้นทางใหม่ (เส้นตำบล)โรงเรียนจึงตั้งอยู่ตำบล
ลานสกา และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประชาตำบลลานสกา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2490 ทางราชการได้ปรับปรุงเส้นเขตหมู่บ้านและตำบลใหม่อีกเป็นตำบล
เขาแก้ว โรงเรียนนี้จึงตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว ด้านตะวันออกของโรงเรียน เป็นเขตหมู่ที่ 1 ตำบล
ขุนทะเล โรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่อีกเป็น โรงเรียนประชาบาลเขาแก้ว 2 วัดไทรงาม
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ความนิยมของ
ชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไทรงาม มาจนถึงุทุกวันนี้
ปัจจุบันโรงเรียนวัดไทรงาม ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถศึษาปีที่ 6
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน โดยแยกนักเรียนตามระดับชั้นดังนี้

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 23 คน
จำนวนนักเรียนรดัปประถมศึกษา 104 คน
รวมทั้งสิ้น 127 คน
จำนวนข้าราชการครู 12 คน

และมีนางสุภาพร กลึงผล เป็นรองผู้อำนวยการของโรงเรียน


มารู้จักโรงเรียนวัดไทรงามของเรา

รายละเอียด


ผลงานและความภาคภูมิใจ1.เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)มาตรฐานนักเรียน 7 มาตรฐาน ได้ดีมาก

ทั้งหมด เฉลี่ยทุกมาตรฐานได้ระดับ ดีมาก


2.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอบ ระดับชาติ

ปี 2549 ได้ลำดับที่ 2 ของอำเภอ และปีการศึกษา 2550 ได้คะแนนสูงกว่า

ระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกวิชา


3.ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองได้ลำดับที่ 3 ของอำเภอ

จาก 30 โรงเรียน


4.นักเรียนแข่งขันกีฬา-กรีฑาของเทศบาลร่วมกับชุมชน ได้ชนะเลิศการแข่งขัน

กรีฑาคะแนนรวม จากเทศบาล


5.เป็นโรงเรียนนำร่อง ที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


6.โรงเรียนมีระบบ ทีวีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกชั้น จากโรง

เรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


7.โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ให้นักเรียน

เกิดความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดให้มี โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ผู้นำพิธีกรน้อยทางศาสนา ให้กับนักเรียนและคณะครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

เป็นต้นมา และเป็น Best Practices โครงการดีเด่นของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์
ภายในปี 2555
โรงเรียนวัดไทรงาม จะพัฒนาครู
สู่มาตรฐาน สามารถจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก้าวทันเทคโนโลยี นักเรียนใฝ่รู้
คู่คุณธรรม ประสานชุมชน
ทุกคนร่วมใจ อนามัยสมบูรณ์


พันธกิจ : พันธกิจ


พันธกิจ (Mission) งานที่โรงเรียนวัดไทรงามต้อง
ดำเนินการเพื่อให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบรรลุความสำเร็จ ภายในเวลา
กำหนด
1.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
2.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
4.พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่านและรู้จัก
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.พัฒนากิจกรรมนักเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและมีสุนทรียภาพเป้าประสงค์ : เป้าประสงค์

เป้าประสงค์การกำหนดความสำเร็จของการดำเนินงาน
1.สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
2.สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
3.สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
4.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
5.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิ
ภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7.ครูมีวุฒิความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
8.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
9.ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
10.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียน
11.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน
รวบยอดระดับชาติ ( NT ) ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
12.ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ-
ญาณคิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ
13.ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
14.ผู้เรียนสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ
รักการทำงาน มีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และทำงานเป็นทีมได้
15.ผู้เรียนมีความชื่นชม และชอบกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี - นาฏศิลป
และด้านนันทนาการอักษรย่อ : ท.ง.