โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
8   1 ซ. - ถ. - ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย  57160   [ เชียงราย เขต 4 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงื สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นโรงเรียนตั้งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/3 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ในสมัยของนายกสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2551 โดยมีครู 2 คน จำนวนห้องเรียน 2 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน เปิดสอนในระดับปฐมวัย ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 มีจำนวนห้องเรียน 4 ห้องเรียน มีครู 6 คน โดยมีนักเรียน 95 คน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

คำขวัญ : -

พันธกิจ : 1.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
2.การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยระบบ IT
3.การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
5.ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.การพัีฒนาสภาพแวดล้อม

อักษรย่อ : ท.ท.

มาร์ชหน่วยงาน : -

ปรัชญา : "ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ" คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา