โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
8  1ซ. -ถ. -ต. เวียงอ. เทิงจ. เชียงราย57160  [ เชียงราย เขต 4]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 24 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 23/01/2557 11:54:09
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ ,ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิงื สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นโรงเรียนตั้งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/3 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ในสมัยของนายกสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2551 โดยมีครู 2 คน จำนวนห้องเรียน 2 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน เปิดสอนในระดับปฐมวัย ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 มีจำนวนห้องเรียน 4 ห้องเรียน มีครู 6 คน โดยมีนักเรียน 95 คน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

คำขวัญ : -

พันธกิจ : 1.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
2.การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยระบบ IT
3.การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
5.ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.การพัีฒนาสภาพแวดล้อม

อักษรย่อ : ท.ท.

มาร์ชหน่วยงาน : -

ปรัชญา : "ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ" คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา