โรงเรียนบ้านโคกมน
-   หมู่ที่ 2 ถ. ห้วยสนามทราย-กกกะทอน ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์  67260   [ เพชรบูรณ์ เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : @ ชื่อ โรงเรียนบ้านโคกมน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67260
โทรศัพท์ 056 – 919021,919052 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
@ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน
@ มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
@ โรงเรียนบ้านโคกมนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านกกกะบก โดยมีนายคำแพง โกมลเสถียร เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. 2522 ทางราชการได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ทะนงศิลป์ รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น
- พ.ศ. 2523 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
- พ.ศ. 2535 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง
- พ.ศ. 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้อง


วิสัยทัศน์ : มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใช้เทคโนโลยีค้นหาความรู้ อยู่ในสังคมแบบพอเพียง

คำขวัญ : โรงเรียนทันสมัย ครูเอาใจใส่หน้าที่ นักเรียนดีมีคุณธรรม

พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
2. จัดการสอนให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นและใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
3. จัดการสอนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาทของตนในสังคมประชาธิปไตย
4 . จัดการสอนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์ : 1. ให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม
2. นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
3. นักเรียนเป็นคนทันสมัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
4. นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


อักษรย่อ : ค.ม.

ปรัชญา : โรงเรียนสร้างคน ชุมชนสร้างชาติ