โรงเรียนบ้านเนินตอง
503   2 ซ. - ถ. - ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี  20110   [ ชลบุรี เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : โรงเรียนบ้านเนินตอง ตั้งอยู่เลขที่ 503 หมู่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 โทรศัพท์ 0817826251 สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอคารเรียน 1 หลัง คือ แบบ ป.๑ง จำนวน4 ห้องเรียน และต่อเติมอาคารเพิ่มเติมอีก 3 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2519 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน

วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ : รักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ : 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
8. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ : 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน
3. สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ
4. การบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
6. นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และปลอดสิ่งเสพย์ติด
7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และปลอดสิ่งเสพย์ติด
8. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
9. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
10. นักเรียนสามารถนำหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

อักษรย่อ : ศ.น.ต.