โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
บ้านท่าโป่ง  หมู่ 4ซ. -ถ. ชัยภูมิ-นครสวรรค์ต. วังตะเฆ่อ. หนองบัวระเหวจ. ชัยภูมิ36250  [ ชัยภูมิ เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ ,

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 46 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. ไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมบัติ ปลายชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพิน สหุนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีระพร ศรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุนันต์ ชำนาญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรังษิยา สากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพพร ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกาย วงศ์อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ วรรณชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายประจวบ เพิ่มพูล
ครูชำนาญการ
นายปิยะณัฐ สิงห์ลา
ครูชำนาญการ
นางอมลณัฐ สิงคะกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภาพร แดงดา
ครูชำนาญการ
นายจรูญ ดีสมบัติ
ครู
นางพรรทิวา เรืองศรี
ครู
นายวิชัย อุ่นเรือน
ครู
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ครู
นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ครูธุรการ
นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
พนักงานราชการ
นายติวานนท์ มหาพรม
ครู
นางสาวพิมพ์จันทร์ ทักทาย
ครู
นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม
ครู
นางจารุมาศ ประดิษฐ์เพลง
ครูอัตราจ้าง
นางศิรภัสสร ยวงทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ครู
นางอารยา โสภาประสิทธิผล
ครูผู้ช่วย
นายดนุพล สมพงษ์
ครูอัตราจ้าง
นายภูษิต สุวรรณราช
ครูอัตราจ้าง
นายบัญชา การนอก
ครูผู้ช่วย
นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัส
พนักงานราชการ
นางเยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง
ครูผู้ช่วย
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
ครูผู้ช่วย
นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตร
ครูผู้ช่วย
นายสมบัติ จอกสูงเนิน
นักการภารโรง
นางวารุณี รวมใหม่
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายธีระวัฒน์ อินธะพันธ์
พนักงานราชการ
นางสาวเบญจพร พลเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสหัทยา สุปินะ
ครูอัตราจ้าง