โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
บ้านท่าโป่ง  หมู่ 4ซ. -ถ. ชัยภูมิ-นครสวรรค์ต. วังตะเฆ่อ. หนองบัวระเหวจ. ชัยภูมิ36250  [ ชัยภูมิ เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านหนองนา , พรรณพรรค , โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง ,

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 42 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอร่าม แสนโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมบัติ ปลายชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพิน สหุนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีระพร ศรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุนันต์ ชำนาญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรังษิยา สากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพพร ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกาย สาบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ครูชำนาญการ
นางสาวประภาพร แดงดา
ครู
นายประจวบ เพิ่มพูล
ครูชำนาญการ
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ครู
นายจรูญ ดีสมบัติ
ครู
นายปิยะณัฐ สิงห์ลา
ครู
นายวิชัย อุ่นเรือน
ครู
นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
พนักงานราชการ
นายอนุวัฒน์ ผลสุข
ช่างครุภัณฑ์
นางพรรทิวา เรืองศรี
ครู
นางพัชรินทร์ วรรณชัย
ครูชำนาญการ
นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ครูชำนาญการ
นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ครูธุรการ
นายปรัธยาน์ นาดี
พนักงานราชการ
นายติวานนท์ มหาพรม
ครู
นางสาวพิมพ์จันทร์ ทักทาย
ครู
นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม
ครู
นางจารุมาศ ประดิษฐ์เพลง
ครูอัตราจ้าง
นางศิรภัสสร ยวงทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดุจดาว พันธวาศิษฎ์
ครูผู้ช่วย
นางอารยา โสภาประสิทธิผล
ครูอัตราจ้าง
นายดนุพล สมพงษ์
ครูอัตราจ้าง
นายภูษิต สุวรรณราช
ครูอัตราจ้าง
นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
ครูอัตราจ้าง
นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกราด
พนักงานราชการ
นางเยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง
ครูผู้ช่วย
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
ครูผู้ช่วย
นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตร
ครูผู้ช่วย