โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
บ้านท่าโป่ง   หมู่ 4 ซ. - ถ. ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต. วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  36250   [ ชัยภูมิ เขต 3 ]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 46 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมบัติ ปลายชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพิน สหุนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีระพร ศรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุนันต์ ชำนาญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรังษิยา สากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพพร ร่างเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกาย วงศ์อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ วรรณชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายประจวบ เพิ่มพูล
ครูชำนาญการ
นายปิยะณัฐ สิงห์ลา
ครูชำนาญการ
นางสาวประภาพร แดงดา
ครูชำนาญการ
นายจรูญ ดีสมบัติ
ครู
นางพรรทิวา เรืองศรี
ครู
นายวิชัย อุ่นเรือน
ครู
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ครู
นายภูษิต สุวรรณราช
ครูอัตราจ้าง
นายดนุพล สมพงษ์
ครูอัตราจ้าง
นายติวานนท์ มหาพรม
ครู
นางสาวพิมพ์จันทร์ ทักทาย
ครู
นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม
ครู
นายธีรพงษ์ วาทโยธา
ครูผู้ช่วย
นางอมลณัฐ สิงคะกุล
ครูผู้ช่วย
นางอารยา โสภาประสิทธิผล
ครูผู้ช่วย
นางเยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง
ครูผู้ช่วย
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
ครูผู้ช่วย
นายบัญชา การนอก
ครูผู้ช่วย
นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย
นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ครูธุรการ
นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
พนักงานราชการ
นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ
พนักงานราชการ
นางสาวเบญจพร พลเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
นางจารุมาศ ประดิษฐ์เพลง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสหัทยา สุปินะ
ครูอัตราจ้าง
นางวารุณี รวมใหม่
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสมบัติ จอกสูงเนิน
นักการภารโรง