โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
บ้านท่าโป่ง   หมู่ 4 ซ. - ถ. ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต. วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  36250   [ ชัยภูมิ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 46 ท่าน
ข้อมูล
นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมบัติ ปลายชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพิน สหุนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ ศรีจันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีระพร ศรีพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุนันต์ ชำนาญกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางรังษิยา สากุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทพพร ร่างเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกาย วงศ์อุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ วรรณชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายประจวบ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายปิยะณัฐ สิงห์ลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสาวประภาพร แดงดา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายจรูญ ดีสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู
นางพรรทิวา เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครู
นายวิชัย อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวสุจิตรา โรมรัน
ตำแหน่ง : ครู
นายภูษิต สุวรรณราช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นายดนุพล สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นายติวานนท์ มหาพรม
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวพิมพ์จันทร์ ทักทาย
ตำแหน่ง : ครู
นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม
ตำแหน่ง : ครู
นายธีรพงษ์ วาทโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางอมลณัฐ สิงคะกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางอารยา โสภาประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางเยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นายบัญชา การนอก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวปฐมาวดี ศรีรักษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางหทัยชนก ศรีรักษ์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
นางมัลลิกา บุริศร์เบญญา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
นางสาวเบญจพร พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางจารุมาศ ประดิษฐ์เพลง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางสาวสหัทยา สุปินะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางวารุณี รวมใหม่
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสมบัติ จอกสูงเนิน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง