โรงเรียนวัดพะยอม
วัดพะยอม   ๔ ถ. เลียบคลองระพีพัฒน์ ต. พยอม อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 15 ท่าน
ข้อมูล
นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางรัตนา บุญรอด
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ ลาไม้
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายประพจน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
นางสาวสายพิน สมศรี
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
นายปัญญา สุริยะแสง
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
นางสาวมาดา คุ้มทุกข์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
นางสาวพลอยวรรณ จัดระเบียบ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริพร รื่นชาญนาค
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
นายบำรุงชาติ สาระบูรณ์
ตำแหน่ง : ช่างสี ระดับ ๓
นางสาวอรวรรณ จันทา
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
นางกัลยา จันทร์เติม
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวฤทัยวรรณ สิงหรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู