MoonjindaramSchoolโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
96/12   3 ซ. - ถ. รังสิต-นครนายก ต. บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี  12130   [ ปทุมธานี เขต 2 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 25 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์
ครู คศ. 3
นางรุ่งนภา มหาเกตุ
ครู คศ. 2
นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล
ครู คศ.2
นางนพรัตน์ เดชมณี
พนักงานราชการ
นางประพิน เวฬุวนารักษ์
ครู คศ. 2
นางสาวขวัญศิริ ทรัพย์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางอิศราภรณ์ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
นายมงคล กันเผือก
ครูอัตราจ้าง
นายชูชาติ อั้นน้อย
พนักงานบริการ
นางตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ
ครู คศ.3
นายมานิตย์ เขียวงาม
ครูอัตราจ้าง
นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร
ครู คศ.2
นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึง
ครู คศ.1
นางสาวสุภุคชกร ตันเจริญ
ครู คศ.2
นางสาวเกศรินทร์ เภาทอง
ครูอัคราจ้าง
นางสุวรรณี มานะเอม
ครู คศ.2
นางธิติกาล เกิดสมศรี
ครู คศ.2
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
ครู คศ.2
นางบังอร ฉิมมณี
ครู คศ.1
นางนวพร สีสมุทร
ครู คศ.3
นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทด
ครูอัตราจ้าง
นางอราตี สุนทโรทก
ครู คศ.2
นายสกล ชัยช่วย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุวรรณา ชูสุย
พนักงานธุรการ