MoonjindaramSchoolโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
96/12  3ซ. -ถ. รังสิต-นครนายกต. บึงยี่โถอ. ธัญบุรีจ. ปทุมธานี12130  [ ปทุมธานี เขต 2]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : สพป.ชบ.3 , สพป.รบ1 , โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์นุกูล) ,

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 32 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายวิโรจน์ กรีถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุจินธรา ชนะรส
ครู คศ. 2
นางสาวสมใจ ธัญญาโภชน์
ครู คศ. 3
นางรุ่งนภา มหาเกตุ
ครู คศ. 2
จ.ส.อ.สุเนตร มณฑล
ครู คศ. 3
นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล
ครู คศ.2
นางนพรัตน์ เดชมณี
พนักงานราชการ
นางประพิน เวฬุวนารักษ์
ครู คศ. 2
นางสาวขวัญศิริ ทรัพย์สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางอิศราภรณ์ วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
นายมงคล กันเผือก
ครูอัตราจ้าง
นายชูชาติ อั้นน้อย
พนักงานบริการ
นางตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ
ครู คศ.3
นายมานิตย์ เขียวงาม
ครูอัตราจ้าง
นายธนพล มหากาล
ครู คศ.1
นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ
ครู คศ.1
นายเศรษฐวิทย์ ดาราศร
ครู คศ.2
นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คะนึง
ครู คศ.1
นางศศิธร สมน้อย
ครู คศ.1
นางสาวสุภุคชกร ตันเจริญ
ครู คศ.2
นางสาวเกศรินทร์ เภาทอง
ครูอัคราจ้าง
นางสุวรรณี มานะเอม
ครู คศ.2
นางธิติกาล เกิดสมศรี
ครู คศ.2
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
ครู คศ.2
นางบังอร ฉิมมณี
ครู คศ.1
นางนวพร สีสมุทร
ครู คศ.3
นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทด
ครูอัตราจ้าง
นางอราตี สุนทโรทก
ครู คศ.2
นางสาวสุธีรา แก้วรัตน์
ครูอัตราจ้าง
นายสกล ชัยช่วย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุวรรณา ชูสุย
พนักงานธุรการ