ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
83  8ซ. -ถ. -ต. ธรรมามูลอ. เมืองจ. ชัยนาท17000  [ ชัยนาท]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 1. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกาศลงราชกิจานุเบกษา ในวันใด
ก. 2 ตุลาคม 2546
ข. 12 พฤศจิกายน 2546
ค. 20 ธันวาคม 2546
ง. 2 กันยายน 2546
2.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษา
ข. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษา
3. เด็ก ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก.บุคคลซึ่งมีอายุตำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ข.บุคคลซึ่งมีอายุตำกว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์
ค.บุคคลซึ่งมีอายุตำกว่าสิบหกปีบริบูรณ์
ง.บุคคลซึ่งมีอายุตำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
4.เด็กกำพร้า ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู
ข. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ค. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ
ง. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง
5. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ตรงกับข้อใด
ก. เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู
ข. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ค. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ
ง. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง
6. สถานรับเลี้ยงเด็ก ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ ครอบครัว
ค. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ
7. สถานแรกรับ ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ ครอบครัว
ค. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ
8. สถานสงเคราะห์ ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ ครอบครัว
ค. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ
9.สถานพัฒนาและฟื้นฟู ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
ก. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข.สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ ครอบครัว
ค. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ
10. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 29/09/2554 10:48:32
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์  [ชัยนาท]
เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back