ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
83  8ซ. -ถ. -ต. ธรรมามูลอ. เมืองจ. ชัยนาท17000  [ ชัยนาท]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , แนวข้อสอบผู้บริหาร โรงเรียน เขต (งบประมาณและพัสดุ)

 ตัวอย่างข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
งานพัสดุ
1. ข้อใดใช้เงินค่าวัสดุในการจัดซื้อ
ก. เครื่องถ่ายเอกสาร ข. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ค. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ง. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. การพัสดุหมายถึง
ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง ข. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ค. การเช่าการแลกเปลี่ยน และการจำหน่วยพัสดุ ง ถูกทุกข้อ
3. พัสดุหมายถึง
ก. วัสดุ ข. ครุภัณฑ์
ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ
4. ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………
ก. มีสัญชาติไทย
ข. จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
ค. จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับกระทรวงพาณิชย์
ง. ถูกข้อ ก และ ข
5. ข้อใดผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ก. พนักงานราชการ ข. ครู
ค. ลูกจ้างประจำ ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ก. รองผู้อำนวยการ ข. ครู
ค. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ง. ถูกทุกข้อ
7. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
ก. ในเชิงบริหาร ข. ในเชิงนิติสัมพันธ์
ค. ในเชิงทะเบียน ง. ถูกทุกข้อ
8. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ก. คณะกรรมการตกลงราคา ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ค. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ง. คณะกรรมการรับซองสอบราคา
9. การซื้อการจ้างมีกี่วิธี
ก. 4 วิธี ข. 5 วิธี
ค. 6 วิธี ค. 7 วิธี
10. การซื้อการจ้างด้วยวิธีตกลงราคาได้แก่การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
ก. 50,000 บาท ข. 100,000 บาท
ค. 150,000 บาท ง. 200,000 บาท

11. การซื้อการจ้างด้วยวิธีสอบราคาได้แก่การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเท่าไร
ก. เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ฃ. เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค. เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ง. เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
12. การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การซื้อหรือจ้างที่วงเงินเท่าไร
ก. ตั้งแต่ 1,00,000 บาทขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป ง. ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
13. การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเท่าไร
ก. เกิน 50,000 บาท ข. เกิน 100,000 บาท
ค. เกิน 1,000,000 บาท ง. เกิน 2,000,000 บาท
14. การจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเท่าไร
ก. เกิน 50,000 บาท ข. เกิน 100,000 บาท
ค. เกิน 1,000,000 บาท ง. ไม่จำกัดวงเงิน
15. ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้อง
กำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………
ก. 100.- บาท ข. 200.- บาท ค. 300.- บาท ง. 400.- บาท
16. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………
ก. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน ข. เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
ค. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ ง. ถูกทุกข้อ
17. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อยกี่คน
ก. 4 คน ข. 3 คน ค. 2 คน ง. 1 คน
18. การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียนวงเงิน 30,000 บาท โรงเรียนสามารถดำเนินการจ้างโดยวิธีอะไรได้บ้าง
ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีพิเศษ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
19. ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คือ………….
ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักงบประมาณ ค. กรมบัญชีกลาง ง. ผิดทุกข้อ
20. โต๊ะเก้าอี้ที่ท่านใช้อยู่ขณะนี้ ท่านจะต้องลงบัญชีประเภท………….
ก. บัญชีโต๊ะ ข. ทะเบียนครุภัณฑ์
ค. บัญชีวัสดุ ง. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
21. กระดาษที่โรงเรียนจัดซื้อ โรงเรียนสามารถจัดซื้อจากที่……….
ก. บริษัทกระดาษไทย ข. โรงงานผลิตกระดาษแห่งประเทศไทย
ค. โรงงานกระดาษบางปะอิน ง. จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

22. หากโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารในวงเงิน 50,000 บาท โรงเรียนปรับวันละ…………..
ก. 50 บาท ข. 100 บาท ค. 5000 บาท ง. 1,000 บาท
23. การจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกิน………
ก. ร้อยละ 5 ข. ร้อยละ 10 ค. ร้อยละ 15 ง. ร้อยละ 20
24. โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ......
ก. 10 ล้านบาท ข. 15 ล้านบาท ค. 50 ล้านบาท ง. ไม่จำกัดจำนวน
25. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โรงเรียนจะไม่ทำสัญญา โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนได้ในกรณีใด
ก. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ข. การจ้างการไฟฟ้านครหลวง
ค. การเช่า ง. ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดใช้เป็นหลักประกันสัญญาได้
ก. เช็คของบริษัท ข. ข้าราชการลงนามรับรอง
ค. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
27. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้จัดซื้อมาในราคา 25,000 บาท ถือเป็น
ก. วัสดุ ข. ครุภัณฑ์
ค. ที่ดิน ง. สิ่งก่อสร้าง
28. โรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนในวงเงิน 51 ล้านบาทต่อมาโรงเรียนมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอำนาจใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
29. โรงเรียนได้ทำการจ้างทำความสะอาดภายในโรงเรียน อยากทราบว่าโรงเรียนจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอะไรทำการตรวจงานดังกล่าว
ก. คณะกรรมการจัดจ้าง ข. คณะกรรมการเปิดซอง
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ง. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
30. ข้อใดไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการซื้อหรือจ้าง
ก. คณะกรรมการรับซองสอบราคา ข. คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
ค. คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ
31. โรงเรียนได้ดำเนินการตกลงราคาซื้อของในราคา 5,800 บาท โรงเรียนสามารถแต่งตั้งตรวจรับ
พัสดุได้ในกรณี
ก. แต่งตั้งตรวจรับจำนวน 1 คน ข. แต่งตั้งตรวจรับจำนวน 3 คน
ค. แต่งตั้งตรวจรับจำนวน 5 คน ง. ถูกทุกข้อ .
32. ข้อใดเป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ก. คณะกรรมการรับซองโดยวิธีพิเศษ ข. คณะกรรมการเปิดซองโดยวิธีพิเศษ
ค. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ

33. อะไรไม่อยู่ในการจัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้าง
ก. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซ้อหรือจ้าง ข. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ค. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ง. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
34. การจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงจ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าไร
ก. ตามที่การไฟฟ้านครหลวงร้องขอ ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 25 ง. ร้อยละ 50
35. “ผู้ควบคุมงาน” จะใช้ในกรณีอไร
ก. จ้างทำความสะอาด ข. จ้างประกอบอาหารกลางวัน
ค. จ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ง. ถูกทุกข้อ
36. การปิดอากรแสตมป์จะปิดในสัญญาหรือข้อตกลงอะไร
ก. สัญญาซื้อขาย ข. สัญญาจ้าง
ค. ใบสั่งซื้อ ง. ถูกทุกข้อ
37. การสลักหลังตราสารจะกระทำในวงเงินเท่าไร
ก. ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ง. ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
38. การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา จะกระทำได้ในกรณีใดบ้าง
ก. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ข. เหตุสุดวิสัย
ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ง ถูกทุกข้อ
39. การคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาให้คืนภายในกี่วันนับแต่วันทีได้พิจารณาในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว
ก. ภายใน 30 วัน ข. ภายใน 25 วัน
ง. ภายใน 20 วัน ง. ภายใน 15 วัน
40. โรงเรียนมีอำนาจในการโอนพัสดุให้กับใครได้บ้าง
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. วัดใกล้โรงเรียน
ค. โรงเรียนเทศบาล ง. ถูกทุกข้อ
41. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เมื่อได้รับการแต่งตั้งจะต้องเริ่มตรวจสอบเมื่อ……….
ก. เริ่มตรวจสอบเมื่อใดก็ได้ ข. เริ่มวันทำการแรกของเดือนตุลาคม
ค. เริ่มเมื่อได้รับแต่งตั้ง ง. เริ่มเมื่อใดก็ได้ภายใน 30 วัน
42. พัสดุใดเมื่อหมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เจ้าหน้าที่พัสดุควร……….
ก. ขออนุมัติจำหน่าย ข. ขออนุมัติโอน
ค. ขออนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย ง. ถูกทุกข้อ
43. การขายทอดตลาด คือ…………..
ก. การนำพัสดุไปวางขายทั่วไป ข. จัดให้มีการยื่นซองเสนอราคาเพื่อขายพัสดุ
ค. การประมูลขายด้วยวาจา ง. ผิดทุกข้อ

44. โรงเรียนจะดำเนินการขายทอตลาดพัสดุ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ขายทอดตลาด…………..
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
45. การจำหน่ายเป็นสูญ โรงเรียนมีอำนาจจำหน่ายพัสดุที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันในราคาเท่าไร
ก. ไม่เกิน 100,000 บาท ข. ไม่เกิน 300,000 บาท
ค ไม่เกิน 400,000 บาท ง. ไม่เกิน 500,000 บาท
46. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………
ก. แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ข. ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน
ค. ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ง. ถูกทุกข้อ
47. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….
ก. ขอยืมด้วยวาจา ข. ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. ง. ผิดทุกข้อ
48. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…..นับแต่วันครบกำหนด
ก. 3 วัน ข. 7 วัน ค. 10 วัน ง. 15 วัน
49 การแลกเปลี่ยนรถยนต์เป็นอำนาจของ…………
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการโรงเรียน ง. สำนักงบประมาณ
50. ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างที่ผิดสัญญากับโรงเรียน รวมทั้งผู้เสนอราคาแล้วไม่มาทำสัญญา โรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ก. แจ้งผู้ทิ้งงาน ข. คืนหลักประกันสัญญา
ค. รอจนกว่ามาทำงานหรือมาลงนามในสัญญา ง. ไม่ติดต่อซื้อหรือจ้างอีก
51. สัญญาจ้างได้ครบกำหนดในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552 ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
เมื่อวันพฤหัสฯที่ 29 มกราคม 2552 ผู้รับจ้างจะถูกปรับเป็นเวลากี่วัน
ก. เป็นเวลา 6 วัน
ข. เป็นเวลา 5 วัน
ค. เป็นเวลา 4 วัน
ง. เป็นเวลา 3 วัน
52. การสอบราคา/ประกวดราคากรณีใดบ้างที่สามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/จ้าง)
ก. ผู้เสนอราคาส่งมอบภายใน 5 วันทำการ
ข. ผู้เสนอราคาส่งมอบภายใน 5 วัน
ค. ผู้เสนอราคาส่งมอบภายใน 3 วัน
ง ถูกทั้งหมด53. การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก. ครั้งหนึ่งในราคา 50,000 บาท สามารถดำเนินการวิธีตกลงราคา
ข. ครั้งหนึ่งในราคา 80,000 บาท สามารถดำเนินการวิธีสอบราคา
ค. ครั้งหนึ่งในราคา 90,000 บาท สามารถดำเนินการวิธีพิเศษ
ง. ครั้งหนึ่งในราคา 1,500,000 บาท สามารถดำเนินการวิธีประกวดราคา
54. การรับบริจาคอะไรดังต่อไปนี้ โรงเรียนไม่มีอำนาจในการรับบริจาค
ก. รถยนต์ ข. อาคารเรียน ค. ที่ดิน ง. คอมพิวเตอร์
55. ราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
ก. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
ข. ราคากลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ราคากลางของโรงเรียน
ง. แล้วแต่ราคาใดที่มีราคาต่ำที่สุด
56. การดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใดและวงเงินเท่าไร
จึงต้องดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก. เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 โดยใช้กับวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
ข. เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 โดยใช้กับวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
ค. เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 โดยใช้กับวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
ง. เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยใช้กับวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
57. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ระบุเหตุผลด้วย
ก. ถ้ามีการเสนอราคาที่ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ยึดตัวเลขเป็นราคาที่เสนอ
ข. ต้องคืนเงินมัดจำซองประกวดราคาให้ผู้ยื่นซองทุกรายทันทีเมื่อได้มีการรับราคาแล้ว ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพียงรายเดียว
ค. ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ใช่การตัดสินขั้นสุดท้าย
ง. การซื้อหรือการจ้างทุกกรณีจะต้องทำเป็นสัญญาโดยไม่มีข้อยกเว้น
58. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเบิกจ่ายได้ต่อคนไม่เกินในอัตราวันละเท่าใด
ก. 550 บาท ข. 450 บาท ค. 350 บาท ง. 250 บาท
59. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) เบิกจ่ายได้ต่อคนไม่เกินในอัตราวันละเท่าใด
ก. 500 บาท ข. 400 บาท ค. 300 บาท ง. 200 บาท


60. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (หัวหน้า) เบิกจ่ายได้ต่อคนไม่เกินในอัตราวันละเท่าใด
ก. 550 บาท ข. 450 บาท ค. 350 บาท ง. 250 บาท
61. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก. คณะกรรมการประกวดราคา
ข. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
ค. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ง. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
62. โรงเรียนจะดำเนินการสอบราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้าง โรงเรียนจะต้องดำเนินการอะไรก่อน
ก. จัดทำรายงานขอจ้าง
ข. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ค. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ง. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
63. กรณีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะยึดหลักประกันซองในกรณีใด
ก. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
ข. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
ค. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประกวดราคา และ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
ง. ถูกทุกข้อ
64. ค่าธรรมเนียมการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนใครเป็นผู้จ่าย
ก. โรงเรียน ข. ผู้เสนอราคาทุกรายร่วมกัน
ค. ผู้ชนะการประมูล ง. ผู้ชนะการประมูลและได้ทำสัญญา
65. ในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องประกาศเผยแพร่ที่ใด
ก. ในเว็บไซต์ www.obec.go.th ข. ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ค. ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ โรงเรียน ง. ถูกทุกข้อ
66. เมื่อกระบวนการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาต้อง
รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาภายในวันทำการถัดไป แต่สำหรับงานก่อสร้างให้รายงาน
อีกครั้งภายใน..... วันทำการถัดไปนับจากรายงานครั้งแรก
ก. 15 วัน ข. 7 วัน ค. 5 วัน ง. 3 วัน
67. เมื่อโรงเรียนจัดทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง วงเงินเท่าไรจึงต้องจัดส่งไปยังสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกรมสรรพากร
ก. 100,000 บาทขึ้นไป ข. 500,000 บาทขึ้นไป
ค. 1,000,000 บาทขึ้นไป ง. 2,000,000 บาทขึ้นไป68. การให้จัดส่งสำเนาสัญญาไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
และกรมสรรพากรให้จัดส่งภายใน .......วันนับแต่วันทำสัญญา
ก. 60 วัน ข. 45 วัน ค. 30 วัน ง. 15 วัน
69. ในการให้หรือจำหน่ายในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศ
เชิญชวน ซึ่งไม่น้อยกว่า......วันนับแต่วันที่ที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ และต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
....... วันแต่ไม่เกิน ...... วัน
ก 7 วัน, 7 วัน และ 15 วันตามลำดับ ข. 3 วัน, 3 วัน และ 30 วันตามลำดับ
ค. 5 วัน, 5 วัน และ 20 วันตามลำดับ ง. 3 วัน, 3 วัน และ 20 วันตามลำดับ
70. คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานพัสดุ
ก. การสั่งรับหรือไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ
ข. การสั่งอนุมัติซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย หรือให้เช่า
ค. การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอ
ง. ถูกทุกข้อ

การบริหารงบประมาณ
1. นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่กำหนดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาฟรีกี่ปี
ก. 6 ปี ข. 9 ปี ค. 12 ปี ง. 15 ปี
2. อะไรบ้างที่ไม่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดให้กับทุกคนได้รับการศึกษาฟรี
ก. ค่าหนังสือเรียน ข. การจัดการศึกษาหลักสูตร EP
ค. อุปกรณ์การเรียน ง. เครื่องแบบนักเรียน
3. ในการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณได้จำแนกออกเป็นกี่ประเภท
ก. 7 ประเภท ข. 6 ประเภท ค. 5 ประเภท ง. 4 ประเภท
4. การจ่ายเงินเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานราชการจัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
ก. งบดำเนินงาน ข. งบบุคลากร ค. งบลงทุน ง. งบเงินรายได้สถานศึกษา
5. นาย ก.ได้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านทุกเดือน ค่าเช่าบ้านจัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
ก. งบดำเนินงาน ข. งบบุคลากร ค. งบลงทุน ง. งบเงินอุดหนุน
6. ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการจัดอยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด
ก. ค่าตอบแทน ข. ค่าใช้สอย ค. ค่าวัสดุ ง. ค่าจ้างประจำ
7. ในการติดตั้งหม้อแปลง และเครื่องวัดไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าจะต้องใช้เงินอะไร
ก. เงินของการไฟฟ้า ข. เงินค่าตอบแทน ค. เงินค่าวัสดุ ง. เงินค่าใช้สอย
8. โรงเรียนมีความประสงค์จะซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนจะใช้เงินอะไรในการจัดซื้อ
ก. เงินค่าวัสดุ ข. เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ค. เงินรายได้สถานศึกษา ง. ถูกทุกข้อ
9. เครื่องพิมพ์เพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 4,900 บาท จัดอยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด
ก. ค่าใช้สอย ข. ค่าครุภัณฑ์ ค. ค่าวัสดุ ง. ค่าตอบแทน
10. โรงเรียนจะซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเงิน 70,00 บาท และจ้างแรงงาน เป็นเงิน 25,000 บาทเพื่อไป
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียน จัดเป็นงบรายจ่ายใด
ก. ค่าวัสดุ ข. ค่าใช้สอย ค. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ง. ข้อ ก. และข้อ ข.
11. การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา 25,000 บาท จัดเป็นงบรายจ่ายใด
ก. ค่าวัสดุ ข. ค่าใช้สอย ค. ค่าตอบแทน ง. ค่าครุภัณฑ์
12. โรงเรียนจะจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงเรียน จะใช้เงินงบรายจ่ายใด
ก. ค่าวัสดุ ข. ค่าใช้สอย ค. ค่าตอบแทน ง. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13. จ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนเป็นเงิน 48,000 บาท จัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
ก. งบดำเนินงาน ข. งบลงทุน ค. งบรายจ่ายอื่น ง. งบเงินอุดหนุน
14. เงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) โรงเรียนสามารถใช้ในลักษณะใดได้บ้าง
ก. งบบุคลากร ข. งบดำเนินงาน ค. งบลงทุน ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
15. กรณีใดที่โรงเรียนไม่สามารถใช้เงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ดำเนินการได้
ก. ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อสอนนักเรียน ข. ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายผลการเรียน
ค. จ้างปรับปรุงห้องพักครู ง. จ้างซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน

16. นักเรียนยากจนหมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ไม่เกินเท่าไร
ก. 20,000 บาท ข. 30,000 บาท ค. 40,000 บาท ง. 50,000 บาท
17. การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จัดให้กับนักเรียนที่ยากจน
ก. ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ข. ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ค. ประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 3 ง. ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
18. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนไม่มีอำนาจใช้จ่ายได้ในกรณีใด
ก. จ่าเป็นค่าจ้างครูผู้สอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำนวยการ
ข. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (สอน EP)
ค. จ่ายช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ง. ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรสำหรับข้าราชการครู
19. โรงเรียนจะจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน 1,100,000 บาท โรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ต้องทำเรื่องเสนอ สพฐ.อนุมัติให้ใช้เงิน ข. ต้องทำเรื่องเสนอ สพท.อนุมัติให้ใช้เงิน
ค. โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ ง. ผิดทุกข้อ
20. โรงเรียนจะใช้เงินรายได้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 9,900,000 บาท โรงเรียนจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร
ก. ต้องทำเรื่องเสนอ สพฐ.อนุมัติให้ใช้เงิน ข. ต้องทำเรื่องเสนอ สพท.อนุมัติให้ใช้เงิน
ค. โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ ง. ผิดทุกข้อ
21. ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเป็นเงินครั้งละไม่เกิน
ก. 10 ล้านบาท ข. 15 ล้านบาท ค. 20 ล้านบาท ง. 25 ล้านบาท
22. กรณีใดบ้างที่เป็นเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน
ก. ค่าขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ข. ค่าขายแบบ
ค. เงินอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ขายเครื่องถ่ายเอกสารที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้
23. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน มีอำนาจในการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาโดย
นำฝากธนาคารเป็นเงินเท่าไร
ก. 10,000 บาท ข. 20,000 บาท ค. 30,000 บาท ง. 50,000 บาท
24. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเกิน 120 คน มีอำนาจในการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาโดย
นำฝากธนาคารเป็นเงินเท่าไร
ก. 500,000 บาท ข. 1,000,000 บาท ค. 1,500,000 บาท ง. 2,000,000 บาท
25. ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กระจายอำนาจการบริหารด้านงบประมาณกี่เรื่อง
ก. 17 เรื่อง ข. 20 เรื่อง ค. 22 เรื่อง ง. 25 เรื่อง


26. การกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
พ.ศ. 2550 ตามประกาศ สพฐ. มีการกระจายอำนาจให้กับผู้อำนวยการศึกษาประเภทที่หนึ่งด้านใด
มากที่สุด
ก. ด้านวิชาการ ข. ด้านงบประมาณ ค. ด้านบริหารงานบุคคล ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
27. สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนกี่คนขึ้นไป
ก. 200 คนขึ้นไป ข. 300 คนขึ้นไป ค. 400 คนขึ้นไป ง. 500 คนขึ้นไป .
28. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับกระบวนการ
ดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านใดบ้างนอกเหนือจากด้านงบประมาณ
ก. ด้านการเงินและบัญชี ข. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ค. ด้านระบบบัญชีต้นทุน ง. ถูกทุกข้อ
29 GFMIS หมายถึง
ก. Government Financial Management Information System
ข. Government Financial Management Innovation System
ค. Government Fiscal Management Information System
ง. Government Fiscal Management Innovation System
30. ข้อมูลหลักผู้ขายหมายถึง
ก. เอกสารหลักฐานของผู้ขาย ข. ใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย
ค. ข้อมูลหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผุ้มีสิทธิรับเงิน ง. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
31. ในการทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงในวงเงินใดที่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือ
ใบสั่งจ้างเพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMIS
ก. 3,000 บาทขึ้นไป ข. 5,000 บาทขึ้นไป ค. 8,000 บาทขึ้นไป ง. 10,000 บาทขึ้นไป
32. วงเงินเท่าไรสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ก. ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ข. ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ง. ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
33. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบงบประมาณ
ก. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line items)
ข. ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (PPBS)
ค. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)
ง. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBBS)
34. ปีงบประมาณหมายถึง……….
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนปีต่อไป
ข. วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ค. วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนปีต่อไป
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และข้อ ข.

35. ใบเสร็จรับเงินที่จะใช้ในการเบิกจ่ายเงินข้อความใดที่ไม่จำเป็นจะต้องมี แต่สารถใช้เบิกจ่ายเงินได้
ก. ชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน
ข. วันเดือนปีที่รับเงิน
ค. รับเงินเป็นค่าอะไร
ง. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
36. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จะต้องมีจำนวนเงินเท่าไร
ก. ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
37. ผู้อำนวยการโรงเรียนจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกเงินชดเชยใน
อัตรากิโลเมตรละเท่าไร
ก. 10 บาท ข. 8 บาท ค. 5 บาท ง. 4 บาท
38. ครูในโรงเรียนขออนุญาตให้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกเงิน
ชดเชยในอัตรากิโลเมตรละเท่าไร
ก. 5 บาท ข. 4 บาท ค. 3 บาท ง. 2 บาท
39. รถราชการของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการจัดทำประกันภัยได้ประเภทใด
ก. ประกันชั้น 1 ข. ประกันชั้น 2 ค. ประกันชั้น 3
ง. ประกันตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
40. ครู ก. ขอยืมเงินสำรองในการเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครู ก.สามารถยืมเงินไปราชการ
ได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน 30 วัน ข. ไม่เกิน 45 วัน ค. ไม่เกิน 60 วัน ง. ไม่เกิน 90 วัน
41. จากข้อ 40 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายจากการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
นาย ก. ต้องส่งคืนหลักฐานภายในกี่วัน
ก ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับ ข. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับ
ค. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับ ง. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับ
42. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้โรงเรียนที่รับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินรายงานให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบภายในกำหนดระยะเวลาเท่าไร
ก. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณนั้น
ข. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณถัดไป
ค. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น
ง. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป43. ตู้นิรภัยของโรงเรียนจะต้องมีลูกกุญแจจำนวนเท่าใด
ก. อย่างน้อย 4 ดอก ข. อย่างน้อย 6 ดอก
ค. อย่างน้อย 2 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า สองดอก แต่ไม่เกินสามดอก
โดยแต่ละดอกต้องมีลักษณะต่างกัน
จ. อย่างน้อย 3 สำรับ แต่ละสำคับไม่น้อยกว่า 2 ดอน แต่ไม่เกิน 3 ดอก
44. ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งข้าราชการระดับใดในการเก็บรักษาเงินหรือลูกกุญแจตู้นิรภัย
ก. ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป ข. ระดับห้าหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค. ระดับหกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ง. ระดับเจ็ดหรือเทียบเท่าขึ้นไป
45. การเบิกค่าเช่าที่พักตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง
บุคคลภายนอก ห้องพักคู่ ไม่เกินคนละต่อคืนเท่าไร
ก. ไม่เกิน 500 บาท ข. ไม่เกิน 600 บาท ค. ไม่เกิน 700 บาท ง. ไม่เกิน 800 บาท
46. การเบิกค่าเช่าที่พักตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง
บุคคลภายนอก พักเดี่ยว ไม่เกินคนละต่อคืนเท่าไร
ก. ไม่เกิน 600 บาท ข. ไม่เกิน 700 บาท ค. ไม่เกิน 800 บาท ง. ไม่เกิน 900 บาท
47. ค่าอาหารในการฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง และบุคคลภายนอกในโรงแรมกรณีจัดอาหาร
ไม่ครบทุกมื้อตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.กำหนดเป็นเงินวันละเท่าไรต่อคน
ก. ไม่เกิน 650 บาท ข. ไม่เกิน 550 บาท ค. ไม่เกิน 450 บาท ง. ไม่เกิน 350 บาท
48. ค่าอาหารในการฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง และบุคคลภายนอกในโรงแรมกรณีจัดอาหาร
ครบทุกมื้อตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.กำหนดเป็นเงินวันละเท่าไรต่อคน
ก. ไม่เกิน 800 บาท ข. ไม่เกิน 700 บาท ค. ไม่เกิน 600 บาท ง. ไม่เกิน 500 บาท
49. โรงเรียนจะจัดฝึกอบรมในโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องเบิกค่าอาหารว่าและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมดังกล่าว ในกรณีนี้โรงเรียนสามาระเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์การ
เบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.กำหนดได้ไม่เกินคนละเท่าไรต่อครึ่งวัน
ก. ไม่เกิน 20 บาท ข. ไม่เกิน 25 บาท ค. ไม่เกิน 30 บาท ง. ไม่เกิน 50 บาท
50. ข้อใดเป็นการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่ฝึกอบรม
ก. จัดอาหาร 1 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
ข. จัดอาหาร 2 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
ค. จัดอาหาร 3 มื้อ ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
ง. ถูกทุกข้อ
51. โรงเรียนจะจัดฝึกอบรมในโรงแรมภายในจังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องเบิกค่าอาหารว่าและเครื่องดื่มให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในกรณีนี้โรงเรียนสามาระเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตาม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.กำหนดได้ไม่เกินคนละเท่าไรต่อครึ่งวัน
ก. ไม่เกิน 20 บาท ข. ไม่เกิน 30 บาท ค. ไม่เกิน 40 บาท ง. ไม่เกิน 50 บาท


52. โรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬา จึงได้เชิญเอกชนเป็นกรรมการตัดสินดังกล่าว โรงเรียนสามารถ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการตัดสินตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.กำหนดได้ใน
อัตราไม่เกินคนละเท่าไรต่อวัน
ก. ไม่เกิน 400 บาท ข. ไม่เกิน 500 บาท ค. ไม่เกิน 600 บาท ง. ไม่เกิน 800 บาท
53. โรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬา จึงได้เชิญครูโรงเรียนกีฬาในจังหวัดมาเป็นกรรมการตัดสินในกรณีนี้
โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการตัดสินตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่ สพฐ.
กำหนดได้ในอัตราไม่เกินคนละเท่าไรต่อวัน
ก. ไม่เกิน 400 บาท ข. ไม่เกิน 500 บาท ค. ไม่เกิน 600 บาท ง. ไม่เกิน 800 บาท
54. โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬา จึงได้จัดทำโล่ และถ้วยรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในกรณีนี้
สพฐ.ได้กำหนดให้จัดทำโล่ และถ้วยรางวัลดังกล่าวได้ในราคาชิ้นละไม่เกินกี่บาท
ก. ไม่เกิน 800 บาท ข. ไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ไม่เกิน 1,500 บาท ง. ไม่เกิน 2,000 บาท
55. โรงเรียนได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 3,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ผลการ
หาผู้รับจ้างปรากฏว่า ได้ในวงเงิน 3,200,000 บาท โรงเรียนจะขอใช้เงินที่เหลือจากการหาผู้รับจ้าง
จำนวน 300,000 บาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้เป็นอำนาจใครในการอนุมัติ
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
56. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อุดหนุนรายหัว) ถือเป็นเงินอุดหนุนประเภทใด
ก. เงินอุดหนุนทั่วไป ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ค. เงินอุดหนุนโดยมีวัตถุประสงค์ ง. ผิดทุกข้อ
57. แผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) หมายถึง
อะไร
ก. แผนที่แสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในช่วง 5 ปีข้างหน้า เป็นแผนที่มีลักษณะเป็น Rolling Plan โดย
มีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
ข. แผนที่แสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในช่วง 4 ปีข้างหน้า เป็นแผนที่มีลักษณะเป็น Rolling Plan
โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
ค. แผนที่แสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีข้างหน้า เป็นแผนที่มีลักษณะเป็น Rolling Plan
โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
ง. แผนที่แสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในช่วง 2 ปีข้างหน้า เป็นแผนที่มีลักษณะเป็น Rolling Plan
โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน----------------------

ที่ราชพัสดุ


1. การรับบริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนเป็นอำนาจของใครในการรับบริจาค
ก. กรรมการสถานศึกษา ข. โรงเรียน ค. สพท. ง. สพฐ.
2. เมื่อโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดิน ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข. โรงเรียน ค. สพฐ. ง. กรมธนารักษ์
3. อำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการอนุญาตให้จัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ภายในกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 5 ปี
4. การขอขื้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างจะต้องขอขื้นทะเบียนภายในกี่วันนับแต่ปลูกสร้างเสร็จ
ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน
5. อำนาจในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเป็นอำนาจใคร
ก. สพฐ. ข. สพท. ค. โรงเรียน ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
6. อะไรไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
ก. อาคารที่สร้างด้วยเงินงบประมาณ ข. ต้นสักที่ปลูกในโรงเรียน
ค. อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ง. ทางหลวง
7. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของที่ราชพัสดุคือใคร
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงบประมาณ ง. กระทรวงการคลัง
8. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ไม่ต้องขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดีกรมธนารักษ์
ในกรณีใดบ้าง
ก. ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี ข. ชำรุดทรุดโทรมจนใช้ในราชการไม่ได้
ค. สร้างอาคารใหม่ทดแทนของเดิม ง. ถูกทุกข้อ
9. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส่งคืนที่ราชพัสดุภายในกี่วันนับแต่เลิกใช้
ก. 1 ปี ข. 6 เดือน
ค. 30 วัน ง. 15 วัน
10. เมื่อมีการอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ผู้ใช้ประโยชน์จะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในระยะเวลา
เท่าไร
ก. 60 วัน ข. 3 เดือน ค. 1 ปี ง. 3 ปี
11. อำนาจดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนเป็นอำนาจของใคร
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ผิดทุกข้อ
12. สิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
ก. ทะเบียนที่ราชพัสดุ
ข. หนังสือสำคัญที่ราชพัสดุ
ค. แผนที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ
ง. ทั้งข้อ ก. ข. และ ค. มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
13. กรมธนารักษ์อยู่ในสังกัดอะไร
ก. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข. สำนักงบประมาณ
ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. กระทรวงการคลัง
14. โรงเรียนจะใช้แบบเอกสารใดในการขอรื้อถอนและจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ก. แบบ ทร. 04 ข. แบบ ทร. 11 ค. แบบ ทร. 12 ง. แบบ ทร. 05
15. โรงเรียนจะใช้แบบเอกสารใดในการขอขื้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ก. แบบ ทร. 04 ข. แบบ ทร. 05 ค. แบบ ทร. 12 ง. แบบ ทร. 11---------------------


 07/11/2554 12:31:59
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์  [ชัยนาท]
เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back