โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
เลขที่ 126  ม.4ต. น้ำตกอ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช80110  [ นครศรีธรรมราช เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน 7 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 06/11/2556 15:13:45
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , เผยแพร่นวัตกรรมภาษาไทย ป.๕ หนังสือส่งเสริมการอ่าน

 ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นางจินดา ศรีเต้ง
ปีที่วิจัย 2554
ประเภทวิจัย วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพของ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25534 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด จำนวน 20 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาโดยการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 1 ชุด
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 84/85.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแดนสวรรค์บ้านถ้ำตลอด อยู่ในระดับมาก


คำสำคัญ หนังสือส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ


 09/03/2555 12:53:00
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด  [นครศรีธรรมราช เขต 2]
เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back