โรงเรียนบ้านแทรง
บ้านแทรง   1 ซ. - ถ. - ต. ห้วยสำราญ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 1 เดือน 4 วัน
  หมดอายุวันที่ 31/12/2558 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 


 แบบประเมินร.ร.ดีศรีตำบล18-28ก.พ.56

 โรงเรียน..................................................ตำบล..............................อำเภอ............................จังหวัด...............................
ชื่อประธำนคณะกรรมกำรประเมิน..................................................วันที่เวลำ.....................จำนวนคณะกรรมกำร........ท่ำน
แนวทางการประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล
กำรประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนาวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของตาบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินรำยข้อตำมเป้าหมาย 7-7-7-7 ที่กำหนดไว้ ดังนี้
ที่
เป้าหมาย
จานวน
ดัชนีชี้วัด
จานวน
ข้อย่อย
เกณฑ์การผ่านรายด้าน
เกณฑ์การผ่านรายเป้าหมาย 1 ด้ำนปัจจัย 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่
2
ด้ำนกระบวนกำร (วิชำกำร)
7
6
4 ใน 6 ข้อย่อย
5 ใน 7 ข้อใหญ่ 3 ด้ำนกระบวนกำร (คุณธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่
4
ด้ำนผลผลิต
7
6
4 ใน 6 ข้อย่อย
5 ใน 7 ข้อใหญ่ รวม 28 24 ผ่านทุกด้าน
วิธีการประเมิน
2.1 เป้าหมาย โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟสแรก 1,830 โรงเรียน ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด
2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล แต่งตั้งโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรประเมินระหว่ำง วันจันทร์ 18- ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ และอังคาร 26-พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 7 วัน เป็นสัปดาห์แห่งการประเมิน
2.3 ทีมคณะกรรมการประเมินมี 8 ท่ำนต่อ 1 ทีม จำนวน 173 ทีม ประกอบด้วย
ที่
ตาแหน่ง
จานวน
จานวน สพป.
รวมทั้งสิ้น 1 พระอำจำรย์วิทยำกร 2 173 346
2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1
173
173 3 ศึกษำนิเทศก์ 2 173 346
4
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่น 1
1
173
173 5 ครูอำสำฯ /ครูแกนนำ 2 173 346
รวม
8
173
1,384
2
2.4 งบประมาณ จัดสรรให้ 3,000 บำท ต่อโรง ตั้งเบิกจ่ำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 173 แห่ง
2.5 วิธีการประเมิน ให้เริ่มประเมินที่โรงเรียนดี ศรีตำบลรุ่น 1 ก่อนในวันแรก โดยผู้อำนวยกำรโรงเรียนรุ่น 1 ไม่ต้องร่วมเป็นกรรมกำร ผลกำรประเมินผ่ำนหรือไม่ผ่ำน จะไม่ส่งผลต่อกำรเป็นคณะกรรมกำรประเมินในชุดนี้
2.6 ระยะเวลาประเมิน กรณีโรงเรียนขนำดเล็กหรือขนำดกลำงและระยะทำงใกล้กัน
 โรงเรียนแรกควรเริ่มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรียมภัตตำ**รเพลไปด้วย)
 โรงเรียนที่สองควรเริ่มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น.
2.7 การตัดสิน กำรลงคะแนนให้คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันในห้องตำมลำพังโดยไม่มีผู้อื่นรับฟัง ใช้วิธีกำรซักถำม ตรวจสอบร่องรอย หลักฐำนตำมที่เสนอแนะไว้ ประกอบกับวิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตัดสินรำยตัวบ่งชี้ โดยคำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรียนกับวันเวลำที่กำหนด ทุกท่ำนมีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด แล้วบันทึกลงในเอกสำร ดังนี้
2.7.1 ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบทั้ง 28 ตัวบ่งชี้ เหมำะสมกับกำรเป็นต้นแบบอย่ำงยิ่ง
2.7.2 ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข คือ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ แต่ยังผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี้ของแต่ละด้ำน
เงื่อนไขคือ..แก้ไขตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่ำนให้เรียบร้อยภำยในภำคเรียนถัดไป
2.7.3 ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ำน ไม่ผ่ำนเพียง 1 ด้ำน เมื่อดำเนินกำรพัฒนำแก้ไขตัวบ่งชี้
ที่ไม่ผ่ำนแล้ว ทำง รร. แจ้ง สพป.ตรวจสอบ ให้ประเมินเฉพำะด้ำนที่ไม่ผ่ำนในรอบประเมินครั้งต่อไป
2.7.4 ไม่ผ่าน คือ ผ่ำนตัวบ่งชี้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ำน ไม่ผ่ำน 1 – 2 ด้ำน ให้ประเมินใหม่ทุกรำยกำรในกำรประเมินรอบต่อไป
2.8 ป้ายรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตาบล จะนำไปโดยพระวิทยำกรและครูอำสำ ขนำดป้ำยรับรองต้นแบบ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.20 เมตร ส่วน โล่เชิดชูเกียรติ มีรูปแบบย่อส่วนมำจำกป้ำยรับรอง
2.8.1 กรณีผ่านการประเมินให้มอบป้ำย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้มอบ ดังนี้
 มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้ผู้บริ**รโรงเรียนดี ศรีตำบล ก่อนเป็นลำดับแรก
 มอบป้ายรับรองต้นแบบ ให้ผู้บริ**รโรงเรียนดี ศรีตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรียน เป็นลำดับต่อไป
 ติดตั้งป้ายด้านหน้าโรงเรียนในที่เห็นเด่นชัด (ป้ำยออกแบบมำให้ทนต่อแดด ฝน มีน้ำหนักไม่มำก) เพื่อให้โรงเรียนอื่นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้
2.8.2 กรณีไม่ผ่าน ให้ทุกโรงเรียนประเมินใหม่ในรอบต่อไปของโรงเรียนเฟส 2 ตำมข้อมูลที่คณะกรรมกำรบันทึกมอบให้ไว้ ในเอกสำรผลกำรประเมินที่มีลำยมือชื่อคณะกรรมกำรทุกท่ำนลงนำมไว้
2.9 คณะกรรมการต้องรับประกันผลการตัดสินว่ำบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถ้ำกรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้องเชื่อมั่นว่ำเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้โรงเรียนอื่นเข้ำศึกษำดูงำนได้ และต้องแจ้งผลกำรตัดสินทันทีทำงช่องทำงที่กำหนดเพื่อขึ้นเวปไซท์ประกำศผลรำยวัน พร้อมทั้งชื่อหัวหน้ำทีมประเมิน
2.10 โรงเรียนดี ศรีตาบล ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ สพป.สงขลา เขต 3 ทุกโรงเรียน ให้ประเมินในรอบต่อไปพร้อมโรงเรียนดี ศรีตำบลเฟส 2 เพื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนตำมเกณฑ์
3
แบบบันทึกการประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ 1-7 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน 1 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าทาได้จริง แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
1.1
แผนยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับสภำพที่เป็นจริง
แผนโรงเรียน
1.2
ตัวชี้วัดสภำพควำมสำเร็จสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดในแผน
1.3
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เปรียบเทียบกัน
1.4
ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศำสตร์ได้ตำมสถำนกำรณ์
กำรปรับแผน
1.5
ผลกำรดำเนินงำนจำกแผนยุทธศำสตร์เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
ถำมผู้เกี่ยวข้อง
1.6
ผลลัพธ์จำกแผนยุทธศำสตร์คุ้มค่ำครบตำมเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน
ผลงำนเด่นภูมิใจของ รร 2 มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน เป้าหมายนักเรียน
2.1
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำนักเรียนที่เป็นไปได้
ใครร่วมกำหนดเป้ำหมำยบ้ำง
2.2
ทุกฝ่ำยรวมทั้งนักเรียนตอบได้ทุกคนว่ำ เป้ำหมำยนั้นคืออะไร
สุ่มถำมนักเรียนชั้นละคน
2.3
เป้ำหมำยเน้นให้บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียนร่วมมือกันพัฒนำนักเรียน
ดูเป้ำหมำย รร.เน้น บวร/บรม
2.4
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
กิจกรรมใดบรรลุเป้ำหมำยได้
2.5
ปฏิบัติได้จริง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด
สอบถำมครู ดูหลักฐำน
2.6
มีร่องรอยปฏิบัติจริงในกำรพัฒนำคุณธรรม ศีลธรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล
สอบถำมครู นักเรียน ดูภำพถ่ำย 3 มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน บริเวณและอาคารโดยรอบ
3.1
บริเวณโรงเรียนโดยรอบ สะอำดเป็นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ
เดินดูรอบบริเวณ
3.2
อำคำรเรียน อำคำรประกอบสะอำดเป็นระเบียบ สวยงำม
เดินดูตำมอำคำร ห้องเรียน โต๊ะครู
3.3
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ไม่ชำรุด โต๊ะครู โต๊ะนักเรียนสะอำดเป็นระเบียบ
ตรวจโต๊ะครู/นร/อุปกรณ์หลังห้อง
3.4
ห้องปฏิบัติกำรและห้องพิเศษสะอำด จัดของเข้ำที่ทุกครั้งที่ใช้งำน
เดินดูห้องพิเศษ ของใช้ต่ำงๆ
3.5
โรงอำ**ร แปลงเกษตร ห้องเก็บของสะอำดและจัดของเป็นระเบียบ
เดินตรวจสอบตำมสถำนที่
3.6
หน้ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้องปฏิบัติธรรมสะอำดเป็นระเบียบ
ร่องรอยกำรใช้งำนด้ำนหน้ำ/หลัง 4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ
4.1
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยนอกอำคำรให้ร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ
4.2
มีสนำมและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนที่เหมำะสม
สนำมหญ้ำ ที่เด็กเล่น ม้ำนั่งสนำม
4.3
มีป้ำยชื่อโรงเรียน ป้ำยอำคำร/ห้องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรียน
สภำพป้ำยต่ำงๆ ป้ำยบอกทำง
4.4
ตกแต่งผนังอำคำร รั้ว สนำมเด็กเล่นเป็นมิตรกับธรรมชำติ
วัสดุปูพื้นสนำมตกแต่งโดยรอบ
4.5
มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศวิทยำทำงธรรมชำติตำมบริบทโรงเรียน
สังเกตแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4.6
มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ดูกิจกรรมเด่นด้ำนนี้ 5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส ครูยิ้มแย้มแจ่มใส รร.สดใส
5.1
ครูทุกคนปฏิบัติต่อนักเรียนเสมือนเป็นลูกหลำนของตนเอง
ครูรู้จักเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรียน
4
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
5.2
ห้องเรียนทุกห้องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ำนที่น่ำอยู่
สะอำด มีระเบียบ
5.3
บริเวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสันสดใสด้วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ
สังเกตบริเวณโดยรอบ
5.4
นักเรียนมีควำมสุขเมื่อได้มำโรงเรียน ไม่ขำดเรียน
สุ่มคุยกับนักเรียน
5.5
ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนรำยบุคคล เข้ำใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สุ่มถำม นร.วันเวลำครูเยี่ยมบ้ำน
5.6
นักเรียนสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดขึ้นหรือนักเรียนคิดขึ้นเองอย่ำงสร้ำงสรรค์
สุ่มถำมถึงกิจกรรม นร.คิดเอง 6 มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข เป็นโรงเรียนสีขาว
6.1
มีควำมมั่นคงปลอดภัยบริเวณอำคำร รั้ว ประตู อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สนำมเด็กเล่น
สัมผัสจับต้องอุปกรณ์ต่ำงๆ
6.2
ปรำศจำกสำรเสพติดและอบำยมุขทุกชนิดในโรงเรียน
สุ่มถำมชำวบ้ำน ชุมชน
6.3
ไม่มีมุมลับตำ บริเวณรกเรื้อเป็นที่มั่วสุมหรือแหล่งอำศัยของสัตว์ร้ำย
ดูหลังอำคำร ที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ
6.4
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิษภัยของสำรเสพติดและอบำยมุข
สุ่มถำมนักเรียน
6.5
มีร่องรอยกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยพื้นฐำนจนเป็นนิสัย
เสื้อผ้ำ หน้ำผม เล็บ สะอำด
6.6
จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึกซ้อมระบบกำรเตือนภัยอย่ำงน้อยเทอมละครั้ง
กำรบำบัดน้ำเสีย ถำมนักเรียน 7 เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนผู้นาศาสนามีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน อปท. พระสงฆ์วัดใกล้ ร.ร. ชุมชน ทากิจกรรมร่วมกัน
7.1
ร่วมกันวำงแผนและแต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยพัฒนำศีลธรรม “บวร”
คุณธรรม “บรม” จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
รำยงำนกำรประชุม
7.2
สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกรหรือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ดูจำกแผนงำน ถำมครู
7.3
จัดกิจกรรมหลำกหลำยพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียน
สุ่มถำมมีกิจกรรมใดบ้ำง
7.4
จัดให้มีกำรนิเทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ
ผลกำรนิเทศภำยใน เมื่อใด
7.5
จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับวัด/มัสยิดและชุมชน
งำนบุญประเพณีที่เข้ำร่วมงำน
7.6
พัฒนำเครือข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้มแข็ง เป็นต้นแบบศึกษำดูงำน
รร.นำเสนอวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำย 8-14 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ 8 จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม การจัดและกิจกรรมการใช้งาน จานวนคน จานวนครั้งที่ใช้
8.1
มีครูหรือบุคลำกรทำหน้ำที่บรรณำรักษ์ ให้คำแนะนำอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร
สุ่มถำมนักเรียน
8.2
จัดบรรยำกำศห้องสมุดให้ดูอบอุ่นเหมือนบ้ำน
สังเกตวิธีกำรจัดห้องสมุด
8.3
จัด**หนังสือ สื่อกำรเรียนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะกับวัยเด็กและสับเปลี่ยนทุกภำคเรียน
สังเกตหนังสือ/สื่อในห้องสมุด
8.4
มีระบบให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตสำหรับครู/นักเรียนเพียงพอ
มีคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เนท
8.5
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ได้มำกกว่ำ 3 กลุ่มสำระ
สุ่มถำมนักเรียน ครูจัดกิจกรรม
8.6
มีอัตรำกำรใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
สถิติกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม 9 ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน
9.1
ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรภำษำ
ห้องภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
9.2
ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ห้องวิทยำศำสตร์ แหล่งเรียนรู้
5
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
9.3
ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Tablet
9.4
ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์
ห้องคณิตศำสตร์/ห้องเรียนคณิต
9.5
ทุกชั้นเรียนได้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ห้องคุณธรรม จริยธรรม
ห้องหรือลำนกิจกรรม
9.6
มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้องปฏิบัติกำรทุกห้องให้พร้อมใช้งำน
สภำพห้องไม่ชำรุดทรุดโทรม 10 ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
10.1
ปรับปรุงและใช้ศูนย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพอย่ำงครบวงจร
สังเกตกำรใช้ห้อง/ศูนย์อำชีพ
10.2
มีกิจกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่นักเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ
ผลงำนอำชีพนักเรียนรำยบุคคล
10.3
มีวิทยำกรท้องถิ่นหรือครูจัดกำรเรียนรู้งำนอำชีพสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
สุ่มถำมนักเรียน
10.4
มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์นักเรียนดีเด่นรำยปี
10.5
มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นักเรียน ก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียน
สุ่มถำมนักเรียน
10.6
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้ำ OTOP
ผลงำนโรงเรียน/กำรนำเสนอ 11 เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา ศูนย์/สนามกีฬาโรงเรียน
11.1
มีศูนย์กีฬำชุมชนหรือสนำมกีฬำโรงเรียนพร้อมใช้งำน
ควำมพร้อม ร่องรอยกำรใช้งำน
11.2
มีครูหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้อง
สุ่มถำมนักเรียน ผู้ปกครอง ภำพ
11.3
มีกำรให้บริกำรชุมชนในกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ
สุ่มถำมชุมชน ผู้ปกครอง ภำพถ่ำย
11.4
มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภำพกิจกรรม
11.5
มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำโดยนักเรียนที่มีจิตอำสำ
สุ่มถำมนักเรียน
11.6
มีมำตรกำรจูงใจให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็นศูนย์กีฬำชุมชนหรือสนำมกีฬำมำตรฐำน
สอบถำมผู้บริ**ร ดูมำตรกำรจูงใจ 12 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ห้องสุขานักเรียนทุกห้อง
12.1
มีห้องสุขำเพียงพอกับกำรใช้งำน
จำนวนห้องสุขำหญิง ชำย
12.2
มีควำมสะอำดทั้งภำยในและภำยนอกทุกห้อง
ควำมสะอำดภำยในภำยนอก
12.3
มีควำมปลอดภัยจำกคน พืช สัตว์ สิ่งของที่เป็นอันตรำย
ไม่มีมุมอับ ชื้นแฉะ รกเรื้อ มืดทึบ
12.4
มีแสงสว่ำงเพียงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
หลังคำโปร่ง ไฟฟ้ำติด มีขันน้ำ
12.5
มีระบบ Recycle น้ำเสีย ใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบกำรใช้น้ำ ไม่มีกำรใช้สำรพิษ
12.6
มีมำตรกำรดูแลรักษำด้วยจิตอำสำของนักเรียน
มำตรกำรรักษำควำมสะอำด 13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
13.1
ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ สวนสัตว์
ภำพกำรเรียนรู้นอกโรงเรียน
13.2
ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
สังเกต/สอบถำมวิธีกำรสอนจริง
13.3
ใช้คอมพิวเตอร์ / Tablet เป็นเครื่องมือสืบค้นและจัดกำรเรียนรู้
กำรสอนจริงในห้องเรียน
13.4
ใช้สื่อ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 4 กลุ่มสำระ
กลุ่มสำระใดบ้ำง/ภำพถ่ำย
13.5
ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น ตำรวจ ท**ร อบต.นำยกเทศมนตรี ผู้นำศำสนำ
วิชำที่สอน/ภำพถ่ำย/สุ่มถำม นร.
13.6
มีผลงำนนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครบทั้ง 5 ข้อ
ดูผลงำนนักเรียน/โครงงำน นร. 14 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผลงานผู้บริหารโรงเรียน
6
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
14.1
ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีจนได้รับกำรยอมรับ
มีโล่ ประกำศฯ รำงวัล ฯลฯ
14.2
มีกำรกระจำยอำนำจเน้นกำรบริ**รแบบมีส่วนร่วม “บวร”/ “บรม”
สอบถำมพระ อบต. ชุมชน
14.3
มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริ**รจัดกำร
สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในกำรบริ**ร
14.4
มีกำรบริ**รจัดกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
14.5
มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเชิงรุก
ถำมประธำน/กรรมกำร รร.
14.6
มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/มีผู้มำศึกษำดูงำน
มีผลงำนผู้บริ**รแสดงให้ดู 15-21 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน 15 ฝึกความมีวินัย ครูพระ/สามเณรดี ศรีตาบล
15.1
ฝึกกำรควบคุมตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข
(บุหรี่/เหล้ำ/ยำเสพติด/เที่ยวกลำงคืน/กำรพนัน/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ำน)
กำรฝึกนักเรียนให้พ้นอบำยมุข 6 กำรบรรพชำสำมเณรดี ศรีตำบล
15.2
ฝึกกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน
วิธีกำรฝึกรักษำกฎระเบียบ
15.3
ฝึกควำมตรงต่อเวลำทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ
วิธีกำรฝึกควำมตรงต่อเวลำ
15.4
ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด
กิจกรรมและวิธีกำรฝึก
15.5
ฝึกควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน
กิจกรรมและวิธีกำรฝึก
15.6
ฝึกควำมมีวินัยเรื่องกำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ของใช้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนกิจกรรม 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอนหรือหน้ำเสำธง ห้องสุขำ ห้องทำงำนหรือห้องเรียน ห้องแต่งตัวหรือดูที่ตัวเด็ก ห้องครัวหรือโรงอำ**ร เป็นต้น
กิจกรรมหน้ำเสำธง กำรล้ำงห้องสุขำ กำรสุ่มตรวจอำคำรสถำนที่และบริเวณโดยรอบที่ระบุไว้
สุ่มตรวจนักเรียนรำยบุคคล 16 ฝึกการแสดงความเคารพ วิธีฝึกการแสดงความเคารพ
16.1
ฝึกแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี ได้แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่ เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯ
สุ่มเด็กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิธี
16.2
ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์และศำสนสถำน
เช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรีย์ เพลงชำติ กำรประชุม กำรสวดมนต์ ศำสน-สถำน โดยสำรวมระวังกริยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ
สุ่มเด็กแสดงควำมเคำรพต่อพระพุทธรูป พระสงฆ์ กำรทำวัตร กำรแสดงตนพุทธมำมกะ ฯลฯ
16.3
ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบัติสมำธิและกำรฟังธรรม
ในท่ำที่ถูกต้อง เหมำะสมด้วยควำมสงบ ไม่พูดคุย/เล่นระหว่ำงเวลำนั่งสมำธิ และฟังธรรม
สุ่มเด็กนั่งสมำธิ บรรยำกำศกำรจัดห้อง วิธีกำร ภำพถ่ำย สุ่มถำม
16.4
ฝึกแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำ
เช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน ไม่ขีดเขียนข้อควำมในสถำนที่ส่วนรวม
รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรียน ให้สะอำดและเป็นระเบียบ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีของชำรุด เช่น โต๊ะ นร. หลอดไฟ ขอสับหน้ำต่ำง ลูกบิดประตูทุกห้อง
16.5
ฝึกแสดงควำมเคำรพในกำรต้อนรับปฏิสันถำร
เช่น กำรยิ้มไหว้ สวัสดี รู้จักใช้คำพูดในกำรทักทำยทุกคนที่พบ รู้จักรับรองแขกที่มำเยี่ยมโรงเรียน ฯลฯ
สุ่มดูวิธีกำรแสดงควำมเคำรพ กำรต้อนรับของนักเรียน
7
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
16.6
ฝึกกำรใช้คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่อนน้อมต่อผู้อื่น เช่น กำรใช้สรรพนำมเรียกพี่ เพื่อน น้องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษ ขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน เดิน นั่ง เมื่ออยู่กับพระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสม
สังเกตมำรยำท ควำมสำรวมระวัง กำรใช้สรรพนำม/คำพูดที่เหมำะสมในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 17 ฝึกความอดทน วิธีฝึกความอดทน
17.1
ฝึกควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำ
เช่น ฝนตก อำกำศร้อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนั่งสมำธินำน ฯลฯ
สังเกตกริยำอำกำรเมื่อได้รับควำมลำบำกต่ำง ๆ ซักถำม
17.2
ฝึกควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ไม่สบำย
เช่น เจ็บไข้เล็กน้อยไม่โดดเรียน ฯลฯ
สุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
17.3
ฝึกควำมอดกลั้นต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ
เช่น ให้อภัยไม่โต้ตอบกลับด้วยวำจำไม่สุภำพ หรือ ด้วยกำรชกต่อยใช้กำลัง ฯลฯ
สุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
17.4
ฝึกควำมอดทนต่อควำมเย้ำยวนของสิ่งเร้ำ
เช่น ไม่ติดเกมส์ ติดยำ ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พำออกนอกลู่นอกทำง ฯลฯ
สุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
17.5
ฝึกกำรมองคนอื่นในแง่ดี
เช่น ไม่จับผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์วิจำรณ์ด้วยถ้อยคำไม่สุภำพ คิดทำงบวก
สุ่มถำมนักเรียนแต่ละระดับชั้น
17.6
ฝึกควำมเพียรพยำยำม
เช่น ทบทวนบทเรียน ทำกำรบ้ำน ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จ นั่งสมำธิ ท่องหนังสือ ฯลฯ
สุ่มถำมนักเรียน ผู้ปกครอง
ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้น 18 ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร””บรม” วิธีฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้อง
18.1
วิชาการ: ฝึกกำรเรียนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้อยคำ)
อ่ำน (เป็นจังหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น
ฟังจำกเวทีกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียน
18.2
ศีลธรรม/คุณธรรม: ฝึกกำรรักษำศีล 5 กำรฟังธรรม กำรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ กำรฝึกจิตใจให้แจ่มใส อำรมณ์ดี มีเป้ำหมำยชีวิตที่ถูกต้อง
วิธีกำรอำรำธนำศีล กำรทำวัตรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ ซักถำม
18.3
สังคม: ฝึกกำรรู้จักแยกแยะเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้
ฝึกควำมเป็นผู้นำ-ผู้ตำม กำรทำงำนเป็นทีมและฝึกควำมเป็นกัลยำณมิตร
ซักถำมพูดคุยกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ขอดูร่องรอยวิธีกำรฝึก
18.4
ดารงชีวิต: ฝึกกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ของใช้ปัจจัยสี่ ดูแลสถำนที่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรียนให้สะอำดและจัดให้เป็นระเบียบดูสวยงำม
สังเกตควำมสะอำดร่ำงกำยนักเรียน เสื้อผ้ำ หน้ำ ผม สื่อ อุปกรณ์กำรเรียน อำคำรสถำนที่
18.5
อาชีพ: ฝึกกำรทำงำนสุจริตให้เกิดรำยได้ ใช้เงินเป็นและเก็บรักษำเงินเป็น
ถำมกำร**รำยได้ กำรออม ภำพ
18.6
นันทนาการ: ฝึกกิจกรรมยำมว่ำงให้รู้จักตนเอง ด้วยกำรอ่ำนชีวประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อให้มีเป้ำหมำยชีวิตที่ถูกต้อง ฝึกออกกำลังกำย ฝึกยืน เดิน นั่ง นอนด้วยอิริยำบถที่ถูกต้อง
สุ่มถำมกำรใช้เวลำว่ำง ประวัติบุคคลสำคัญ กำรวำงเป้ำหมำยชีวิต ท่ำทำงอิริยำบถที่ถูกต้อง 19 ปลูกฝังจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน) วิธีการปลูกจิตสานึก
19.1
การใช้ซ้า (Reuse) เช่น ใช้กระดำษสองหน้ำ ใช้ของที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ ฯลฯ
ขอดูวิธีกำรใช้ซ้ำ
8
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
19.2
การหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น นำน้ำใช้แล้วไปรดต้นไม้ ใช้เศษอำ**ร/เศษใบไม้ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯ
ขอดูวิธีกำรหมุนเวียนทรัพยำกรนำกลับมำใช้ไหม่
19.3
ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั้งแต่ต้นทำง เช่น ขวด แก้ว ถุงพลำสติค
สังเกต/ขอดูวิธีกำรลดกำรบริโภค
19.4
เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้โฟม ปุ๋ยเคมี สำรเคมีทุกชนิด อำ**รขยะ เช่น ขนมถุงกรอบแกรบ น้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำ**รสำเร็จรูป ฯลฯ
สังเกต/ขอดูวัตถุสิ่งของที่เลิกบริโภคในบ้ำน วัด โรงเรียน
19.5
ซ่อมแซม (Repair) ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่มห่ม ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
สังเกตกำรซ่อมแซม บำรุง รักษำเครื่องใช้สอยที่มีอยู่
19.6
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน เช่น ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่ำ ประหยัดพลังงำน ปิดไฟปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ยำฆ่ำแมลง
แผ่นป้ำย/รูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เพื่อลดโลกร้อน 20 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทาความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) วิธีการสร้างแรงจูงใจ
20.1
กิจกรรมสร้างวินัย : ไม่นอนตื่นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศีลทุกวัน แต่งกำยสุภำพ ออมทรัพย์ทุกวัน
ซักถำมกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยจำกบ้ำน วัด โรงเรียน
20.2
กิจกรรมฝึกความเคารพ: กรำบไหว้พ่อแม่ญำติผู้ใหญ่ สวดมนต์ก่อนนอน เขียนควำมดีของตนและคนรอบข้ำง
ซักถำมกิจวัตรประจำวัน
ขอดูผลแห่งควำมดีที่ภำคภูมิใจ
20.3
กิจกรรมฝึกความอดทน : ช่วยทำงำนบ้ำน หมั่นนั่งสมำธิ อ่ำนหนังสือดี
ซักถำมผลงำนจำกควำมอดทน
20.4
ร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ
ภำพ/กิจกรรมวันสำคัญ “บวร”
20.5
ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณ ให้รำงวัลเด็กทำควำมดีรำยวัน
ภำพ/กิจกรรม/ประกำศ/รำงวัล
20.6
รำยงำนพร้อมเสนอชื่อเด็กดีให้เป็นต้นแบบเด็กดีในระดับต่ำง ๆ
รำยชื่อต้นแบบเด็กดี ปี กศ.2555 21 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ) ต้นแบบผู้บริหารดี ครูดี
21.1
ผู้บริ**รโรงเรียนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนศำสนำที่นับถือ
สุ่มถำมครู ชุมชน นักเรียน
21.2
ครูทุกคนรักษำศีล 5 หรือปฏิบัติตำมคำสอนในศำสนำที่นับถือ
สุ่มถำมชุมชน นักเรียน ผู้บริ**ร
21.3
ผู้บริ**รและครูทุกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทั้งที่บ้ำนและที่ทำงำน
5 ห้องชีวิต ภำพถ่ำยที่บ้ำนและ รร.
21.4
ผู้บริ**รและครูทุกคนมีวินัยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
สุ่มถำมนักเรียนไม่ซ้ำคนเดิม
21.5
ผู้บริ**รและครูทุกคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลำ
สุ่มถำมนักเรียนไม่ซ้ำคนเดิม
21.6
ผู้บริ**รและครูทุกคนมีควำมสุภำพนุ่มนวลต่อนักเรียน
สุ่มถำมนักเรียนไม่ซ้ำคนเดิม 22-27 เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT) 22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี ชื่อเสียงดี
22.1
จำนวนนักเรียนโดยรวมเท่ำเดิมหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 2 ปี
22.2
ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
สุ่มถำมผู้ปกครองไม่ซ้ำคนเดิม
22.3
ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สุ่มถำมครูส่วนใหญ่
22.4
โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ดูแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
22.5
โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้นสังกัดผ่ำนเกณฑ์
ผลกำรประเมินภำยใน
22.6
โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ำย
ผลกำรประเมิน สมศ.2 รอบสุดท้ำย
9
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ 23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม หรือเท่ากับหรือมากกว่า ค่าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่เรียน) ใฝ่เรียน
23.1
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ
23.2
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ
23.3
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำขีพและเทคโนโลยี โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ
23.4
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยภำพรวมสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ
23.5
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) และ/หรือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระวิชำ โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำ ค่ำเฉลี่ย สพฐ.เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เลือกตรวจสอบตำมบริบทของ รร.
เปรียบเทียบผลกำรสอบ NT
ชั้นม.3 ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบคะแนนรวมทุกกลุ่มสำระวิชำระดับชั้น ป.6
23.6
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิม หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ของสพฐ.เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
เปรียบเทียบผลกำรสอบ O-net
ชั้น ป.6 หรือ ม.6
ในรอบ 2 ปีกำรศึกษำ 24 อ่านเขียนคิดเลขคล่องในชั้น ป.2 และ / หรือ สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ในชั้น ม.3 (ใฝ่รู้) ใฝ่รู้
24.1
นักเรียนสำมำรถอ่ำนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือ อ่ำนจับใจควำมได้ดีชั้น ม.3
สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
24.2
นักเรียนสำมำรถเขียนคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือเขียนเรียงควำมได้ดีชั้น ม.3
สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
24.3
นักเรียนสำมำรถคิดเลขคล่องชั้น ป. 2/3 และ/หรือ คิดเลขเร็วได้ดีชั้น ม.3
สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
24.4
นักเรียนปฏิสันถำรได้ดีชั้น ป. 2/3 และ/หรือกล่ำวแสดงควำมรู้สึกได้ดีชั้น ม.3
สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
24.5
นักเรียนสำมำรถฟัง/สรุปได้ชั้น ป. 2/3 และ/หรือถ่ำยทอดข้อมูลได้ดีชั้น ม.3
สุ่ม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำมี)
24.6
นักเรียนชั้นสูงสุดสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษและ/หรือภำษำอำเซียนสื่อสำรได้
สุ่มนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน 25 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี) ใฝ่ดี
25.1
นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติดเป็นนิสัย
กำรแต่งกำย สมุดแบบฝึกหัด
25.2
นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมตรงต่อเวลำในกำรเรียน
และกำรทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
สังเกต กำรทำงำนเป็นทีม
กำรเข้ำแถว กำรมำเรียน ฯลฯ
25.3
นักเรียนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม
สังเกต กำรรักษำกฎระเบียบ
25.4
นักเรียนมีพฤติกรรมอ่อนน้อม นุ่มนวลในกำรแสดงควำมเคำรพ วำจำสุภำพ
ในกำรสนทนำ
สังเกต มรรยำท กำรแสดงออก
ในกำรพูด กำรกระทำต่อผู้อื่น
25.5
นักเรียนแสดงออกถึงกำรยิ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่และเพื่อนนักเรียนจนเป็นนิสัย
สังเกต กำรยิ้มไหว้ทักทำยกัน
10
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
บันทึกการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แหล่งตรวจสอบ
25.6
นักเรียนแสดงออกถึงควำมอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้ำต่ำง ๆ
สังเกต กำรเก็บอำรมณ์โกรธ
กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ 26 มีจิตอาสาและมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม) รับผิดชอบส่วนรวม
26.1
นักเรียนมีผลงำนจำกกำรอำสำเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลงำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
26.2
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดูแล รักษำพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน
ภำพ/กิจกรรมนักเรียนร่วมพัฒนำ
26.3
นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
(ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน ไม่ทำร้ำยตัวเอง ไม่เสพยำ ไม่ดื่มสุรำ ไม่สูบบุหรี่)
นักเรียนบอกโทษของอบำยมุขได้ นักเรียนรักษำศีล 5 ได้ตลอด
26.4
นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว
(เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองำนบ้ำน ไม่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนและเสียใจ)
นักเรียนเปรียบเทียบผลงำนและบอกผลลัพธ์กำรช่วยงำนบ้ำนได้
26.5
นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อครู
(ตั้งใจเล่ำเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู)
นักเรียนระบุผลลัพธ์ที่ดีหรือกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรตั้งใจเรียน กำร เชื่อฟังคำสอนของครู
26.6
นักเรียนแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อโรงเรียน
(ดูแลรักษำควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถัง ไม่ขีดเขียนข้อควำม ปฏิบัติตำมระเบียบวินัย รักษำทรัพย์สมบัติของโรงเรียน)
ระบุผลลัพธ์กำรรักษำทรัพย์สมบัติโรงเรียนว่ำทำอะไรบ้ำง มีวิธีกำรอย่ำงไร สังเกตบริเวณโดยรอบ 27 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี) สุขภาพดี
27.1
นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมอนำมัยกำหนด
ภำพรวมของบันทึกสุขภำพ นร.
27.2
นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่ำเริงแจ่มใส
สังเกตกำรแสดงออกของนักเรียน
27.3
นักเรียนทุกคนปลอดจำกสำรเสพติด
สุ่มถำมผู้ปกครอง ชุมชน
27.4
นักเรียนทุกคนไม่ก่อเหตุทะเลำะวิวำท และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
สุ่มถำมนักเรียน
27.5
นักเรียนทุกคนแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย (เสื้อผ้ำ หน้ำ ผมถูกระเบียบ)
สังเกตกำรแต่งกำยโดยรวม
27.6
นักเรียนทุกคนมีทักษะในกำรหลีกเลี่ยงปัญ**ทำงเพศและอบำยมุขทั้งปวง
สุ่มถำมควำมเห็นนักเรียน 28 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก) (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป) ทันโลก
28.1
สำมำรถใช้โปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/Tablet ได้อย่ำงน้อย 1 อย่ำง
สุ่มนักเรียน 1 ห้องใช้งำนให้ดู
28.2
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอำเซียนได้
สุ่มนักเรียน 1 ห้องสื่อสำรให้ดู
28.3
สำมำรถระบุผลงำนอำชีพที่เหมำะสมกับตนเอง 1 อำชีพ
ดูกำรแสดงผลงำนอำชีพ นร.
28.4
สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะสร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ระหว่ำงเรียน
ดูกำรแสดงทักษะงำนอำชีพ นร.
28.5
มีทักษะเลือกใช้เครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์
สุ่มถำมเครือข่ำยที่ใช้งำน
28.6
มีทักษะในกำรเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์
สุ่มถำมเจตคติ/กำรไม่ดูเวปไซท์ลำมกอนำจำร และอ่ำนข้อมูลไม่สร้ำงสรรค์
11
แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล
ข้อ
เป้าหมาย / ดัชนีชี้วัดสภาพความสาเร็จ (KPI)
แบบสรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้รับผิดชอบ / หมายเหตุ 1-7 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน รองผอ.เขต/ผู้บริหาร รร. 2 ท่าน 1 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าทาได้จริง 2 มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน 3 มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 4 มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ 5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส 6 มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 7 เปิดโอกาสให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน 8-14 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน 8 จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม 9 ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 10 ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 11 เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา 12 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้ 14 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง 15-21 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน พระสงฆ์ ครูอาสา/ครูแกนนา 4 15 ฝึกความมีวินัย 16 ฝึกการแสดงความเคารพ 17 ฝึกความอดทน 18 ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร””บรม” 19 ปลูกฝังจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน) 20 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทาความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) 21 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ) 22-27 เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT) ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน 22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี 23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่เรียน) 24 อ่านเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสารภาษาอาเซียนได้ ชั้น ม.3 (ใฝ่รู้) 25 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี) 26 มีจิตอาสาและมีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม) 27 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี) 28 ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก) สรุปผลการประเมิน
12
แบบบันทึกผลการประเมินโรงเรียนดี ศรีตาบล
โรงเรียน...............................................................ตาบล.............................อาเภอ.............................จังหวัด.............................
ด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน
จุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้
จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน
จุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ด้านผลผลิต (OUTPUT)
จุดเด่นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
สรุปผลการประเมิน วันเดือนปี........................................ ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข ขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วย
ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข คือ พัฒนำเพิ่มด้ำน........................................................................................................................
ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข คือ ประเมินเพิ่มเฉพำะด้ำน.............................................................................................................
ไม่ผ่าน ต้องพัฒนำปรับปรุงให้ครบทุกด้ำน เพื่อเตรียมประเมินใหม่รอบต่อไป......................................................................
หัวหน้าทีม คือ ...........................................................ลายเซ็น.............................................ผู้ประเมินทั้งหมด...........ท่าน

 ครูสอนดี    01/02/2556 15:50:42   ip : 182.93.191.78 :  

เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back