โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
17   หมู่ที่ 3 ซ. - ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร  62110   [ กำแพงเพชร เขต 1 ]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 


 แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

 1) การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ .
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

2) “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. เพศ
ข. ระดับชั้น
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน .

3) จากข้อ 2 ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
ก. นักเรียน .
ข. นวัตกรรม
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน

4) การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด
ก. ความมุ่งหมายการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย .
ค. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ง. การอภิปรายผลการวิจัย

5) ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. แก้ปัญหาผู้เรียน
ข. หาสาเหตุของพฤติกรรม
ค. พัฒนาผู้เรียน
ง. ประเมินตัดสินผู้เรียน .

6) “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ข. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร .
ค. ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ง. ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน


7) “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ก. การทดสอบ
ข. การสังเกต
ค. การสัมภาษณ์ .
ง. การใช้แบบสอบถาม

8) “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
ก. เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม .
ข. เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา
ค. เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้
ง. เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

9) “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า .
ข. แบบทดสอบอิงเกณฑ์
ค. แบบสังเกตพฤติกรรม
ง. แบบสัมภาษณ์

10) ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ก. ความเที่ยงตรง
ข. ความเชื่อมั่น
ค. อำนาจจำแนก
ง. ความเป็นสากล .

11) “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน 40 คน” ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
ก. t-test .
ข. ANOVA
ค. Z-test
ง. F-test

12) “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ .
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ค. การทดสอบที
ง. การทดสอบไคว์สแควร์


13) การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
ก. บทที่ 1
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5 .

14) “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน .

15) . “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น .
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน

16) ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก. ใช้การคาดคะเน .
ข. ใช้สูตรคำนวณ
ค. ใช้ตารางสำเร็จรูป
ง. ใช้เกณฑ์ร้อยละ

17) ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
ก. .05 – 1.00
ข. .20 – 1.00 .
ค. .05-.80
ง. .20-.80

18) ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
ก. บทที่ 1 .
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5

19) ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
ก. แบบสอบถาม
ข. แผนการจัดการเรียนรู้
ค. นวัตกรรม
ง. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS .

20) ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
ข. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน .
ค. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู
ง. ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน

21) สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. บทที่ 1 .
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5

22) “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
ก. ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค
ข. ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 .
ค. หาค่าความยากง่าย
ง. หาค่าอำนาจจำแนก

23) “การวัดการอ่านออกเสียง” ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แบบตรวจสอบรายการ
ข. แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ค. แบบสัมภาษณ์
ง. แบบทดสอบ .

24) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแดงมีจำนวน 12 คน หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณ ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง .
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน

25) การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาไม่มากนัก คือการวิจัยแบบใด
ก. การวิจัยเชิงประเมิน
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ .
ง. การวิจัยต่อยอด

26) แบบจำลอง CIPP Model เป็นแนวคิดของใคร
ก. Tyler
ข. Scriven
ค. Provus
ง. Stufflebeam .

27) จากรูปแบบ CIPP “P” ตัวที่ 2 หมายถึงข้อใด
ก. ผลลัพธ์ .
ข. ผลผลิต
ค. กระบวนการ
ง. ผลสะท้อนกลับ

28) ขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการประเมินก่อนการเริ่มโครงการ
ก. C .
ข. I
ค. P
ง. ถูกทุกข้อ

29) รูปแบบการวิจัยของ Kemmis and McTaggart คือข้อใด
ก. PDCA
ข. CIPP
ค. PAOR .
ง. KAMT

30) “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง” ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
ก. วิจัยเชิงประเมิน
ข. วิจัยเชิงทดลอง
ค. วิจัยเชิงบรรยาย
ง. วิจัยเชิงปฏิบัติการ .

31) จากข้อ 30 ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. แบบสังเกต
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบทดสอบ .
ง. แบบสำรวจ

32) จากข้อ 30 ข้อใดคือตัวแปรต้น
ก. วิธีการพัฒนา .
ข. พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ค. สภาพทางสังคมของนักเรียน
ง. สภาพการบริหารของโรงเรียนบ้านแดง

33) หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 30 เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะ ผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร
ก. ครูผู้สอนสังคมศึกษา ฯ
ข. ครูทุกคน
ค. ผู้บริหาร .
ง. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

34) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis and McTaggart
ก. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข. มีการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ค. ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว .
ง. การวิจัยนี้ต้องมีผู้ร่วมวิจัยด้วย

35) ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง
ก. PDCA .
ข. CIPP
ค. PAOR
ง. PBBS

36) หากต้องการทราบว่า การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
ก. ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม .
ข. ให้ครูผู้สอน 2 คน สอนคนละแบบ
ค. ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ
ง. ใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียนคนละฉบับ

37) จากข้อ 36 ข้อใดคือตัวแปรต้น
ก. การสอนแบบบรรยาย
ข. การสอนโดยใช้สื่อประสม
ค. การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม .
ง. ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

38) “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/83.15” ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า E1
ก. เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน
ข. เป็นคะแนนระหว่างเรียน .
ค. เป็นผลการทดสอบหลังเรียน
ง. เป็นผลการสอบรวม

39) จากข้อ 38 สรุปได้ว่าอย่างไร
ก. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ข. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 .
ค. จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ง. จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .05

40) จากข้อ 38 ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด
ก. เชิงทดลอง .
ข. เชิงบรรยาย
ค. ศึกษารายกรณี
ง. เชิงประเมิน

41) “ต้องการนำผลการวิจัยไปสรุปผลการดำเนินการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป” เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด
ก. เชิงทดลอง
ข. เชิงบรรยาย
ค. ศึกษารายกรณี
ง. เชิงประเมิน .

42) แบบทดสอบอิงเกณฑ์ สอบครั้งเดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ก. KR-20
ข. KR-21
ค. Lovett Method .
ง. Carver Method

43) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์ ควรใช้วิธีในข้อใด
ก. B-Index
ข. p,r
ค. IOC .
ง. KR-20

44) เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน พบว่า มีนักเรียน 2 คน จาก 45 คน ที่อ่านไม่ได้ ครูควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร
ก. วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม
ข. วิจัยเชิงประเมินเพื่อแก้ปัญหา
ค. ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา .
ง. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

45) การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย 1 : 1 ดำเนินการเพื่ออะไร
ก. แก้ไขข้อบกพร่องด้านภาษาและรูปแบบต่าง ๆ .
ข. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ค. เก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมกับกลุ่มใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

46) ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้ t-test Dependence Sample การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด
ก. ทดลองกลุ่มเดียว สอบครั้งเดียว
ข. ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง .
ค. ทดลองสองกลุ่ม สอบครั้งเดียว
ง. ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง

47) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การวิจัยที่ดีต้องเน้นสถิติขั้นสูง
ข. ผู้บริหารไม่ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ค. ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ทำวิจัยมากนักก็ได้
ง. การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย .

48) ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง
ก. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน .
ข. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน
ค. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ง. ถูกข้อ ข และ ค

49) ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating Scale จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
ก. นามบัญญัติ
ข. เรียงอันดับ
ค. อันตรภาค .
ง. อัตราส่วน

50) ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน
ก. แดงมีเงิน 300 บาท .
ข. แดงสอบได้คะแนนมากกว่าเหลือง 3 คะแนน
ค. ดำได้เกรด 3.95 ถือว่าสูงมาก
ง. ขาวหล่อกว่าเขียวนิดหน่อย
 Por-Or-Berm    14/01/2553 13:19:57   ip : 113.53.84.116 :  

เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back