โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก
บ้านเปียมตะลวก   2 ซ. วังเย็น ถ. เปียม-ตระมูง ต. โคกเพชร อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


 Question: โครงการอบรมสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้คิดเป็น

 ความเป็นมา การอ่านถือเป็นการรับสารที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถใช้ตัวอักษรในการถ่ายทอดความรู้และรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด จากตัวอักษร การอ่านออก เขียนได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์ สิ่งที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์และประเทศชาติอีกประการหนึ่งก็คือการสามารถคิดวิเคราะห์ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราวที่อ่าน จากผลการทดสอบทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ปรากฏว่านักเรียนมีปัญหาในการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (ขั้นวิกฤต) เหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ปัญหาโดยถือว่า “ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” และเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และมุ่งสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดอบรมสัมมนา การสอนอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ภายใต้ชื่อ “ สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น ” ขึ้น ***วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ หลักและวิธีการสอนอ่านสอนเขียนและสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น ๒.เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การสอนอ่าน สอนเขียนและสอนการคิดวิเคราะห์เป็น ๓.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีว่า “ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ อบรมครูผู้สอนที่มีความสนใจแต่ละรุ่นจำนวนประมาณ ๒๐๐ – ๕๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิค วิธีการสอนอ่าน สอนเขียนภาษาไทยและสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น หลักสูตรการจัดอบรมสัมมนา สอนอย่างไรให้อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น วันเวลาและสถานที่จัดอบรมสัมมนา ***วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมพรมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ *** วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ *** วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าสมัครเข้ารับการอบรม๗๐๐บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) วิธีการสมัคร (แนะนำให้เลือกวิธีสมัครตามข้อ ๑ หรือ ๒ เพื่อง่ายต่อการเตรียมเกียรติบัตร) ๑.ทางโทรศัพท์ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๗๖๘๖๕๑๕, ๐๘๓๓๔๒๘๑๓๒ ทุกเวลา ๒.สมัครทาง E- mail ได้ที่ SamLee _ raksoothee @hot mail.com ๓.สมัครที่หน้างานในวันอบรม ข้อมูลการสมัคร ๑.แจ้งชื่อ –สกุล , โรงเรียน, อำเภอ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ๑.เทคนิค วิธีการสอนอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายได้ผลเป็นที่ประจักษ์ ๒.หนังสือประกอบการอบรม พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน หนาสองร้อยกว่าหน้า มูลค่า ๑๐๐ บาท และ CD แผนตัวอย่างประกอบนวัตกรรม ๓.เกียรติบัตรผ่านการอบรมจำนวน ๖ ชั่วโมง ๔.อาหาร ๑ มื้อ อาหารว่าง (Break) ๒ มื้อ ตารางอบรมสัมมนาภาษาไทย “ สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น ” วัน/ เวลา กิจกรรม 07.00-08.00น. - ลงทะเบียน -ภาคที่ ๑ เทคนิคการสอนอ่าน 08.00310.00น. -ภาคที่ ๑ เทคนิคการสอนอ่าน * ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน *๒. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ * รับประทานอาหารว่าง 10.15-12.00น. -*สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ (ต่อ) *๓. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านคล่อง อ่านเร็ว *๔. สอนอย่างไรให้เด็กอ่านเป็น และคิดวิเคราะห์เป็น 12.00 – 13.00น. *รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00น. * ภาค ๒ เทคนิคการสอนเขียน *๕. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน *๖. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนได้ 14.00 – 14.15น. *รับประทานอาหารว่าง 14.15 – 16.00น. *๗. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนคล่อง *๘. สอนอย่างไรให้เด็กเขียนความคิดจากการวิเคราะห์เป็น 16.00 – 16.15น. *มอบเกียรติบัตร ******* ประวัติและผลงานวิทยากร นายสำลี รักสุทธี ๑. ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นหลายระดับ ( ระดับกลุ่ม - ระดับประเทศ) ๒. ครูรางวัลเกียรติยศ ( Teacher Award) สาขาภาษาไทยรุ่นแรก ๓. นักเขียนประจำสำนักพิมพ์พัฒนาการศึกษา แต่งหนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาไทยระดับประถมศึกษาหลายเล่มและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ๔. ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ สาขาภาษาไทย ๕. คิดค้นหาเทคนิค วิธีการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาจนประสบความสำเร็จนักเรียนอ่านออก อ่านได้ อ่านเร็ว อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่อง เขียนเป็นและคิดวิเคราะห์เป็น เป็นที่ประจักษ์ *****หมายเหตุ : ครูในยุคสมัยหัวใจพัฒนาควรเข้ารับการอบรม และควรอบรมโรงเรียนละ ๓ คนขึ้นไป ( ป๑- ๓) จึงจะนำสู่การพัฒนาได้ผลดี แก้ปัญหาทั้งระบบ “ ผมคือปฏิบัติกรที่สอนจริง มีสื่อ นวัตกรรมแก้ปัญหาได้เป็นที่ประจักษ์มานำเสนอท่าน” “ เทคนิคเยี่ยม นวัตกรรมยอด พาโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดย: ปชส. วันที่ 22/08/2553-16:31:29 ip : 125.26.68.215 : โดย: การอ่านวาระแห่งชาติ วันที่ 23/08/2553-08:01:53 ip : 180.180.33.82 :

 วันที่ 23/08/2553 19:10:23   ip : 113.53.74.43  
โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก [ศรีสะเกษ เขต 3]
http://www.thai-school.net/piumtaluak