โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล   7 ถ. อังกุล ต. ใจดี อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

Download as  
 เอกสาร : "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย"


 "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย"

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย" เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๑) มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๔ ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องอาศัยการดำเนินการพัฒนาในกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล จากการติดตามและการประเมินผลหลักสูตรการใช้หลักสูตรพบว่า มีจุดอ่อนบางประการที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางการชี้แจงให้ครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครอง ประชาชน เกิดความเข้าใจและมีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน จุดเน้นที่กำหนดครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งผู้เรียนมีระดับพัฒนาการที่แตกต่างกัน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องขับเคลื่อนการเรียนรู้นั้นให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
สำหรับด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีการกำหนดจุดเน้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน การนำจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ต้องมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนต้องมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่ชัดเจน จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นการปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย การแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการเรียนรู้

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ศธ.มีความมั่นใจในการประกาศการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ เป็นการกำหนดแผนที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากระยะที่ ๑ คือ การสืบค้น วิเคราะห์ การศึกษาข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ เป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ สานต่อองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ระยะที่ ๔ และระยะที่ ๕ นำสู่วิถีคุณภาพและมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีกระบวนการสร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำสู่การปรับวิถีการ
เรียนรู้ในห้องเรียนสู่วัฒนธรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ โดยผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ศธ. ยังมีจุดมุ่งเน้นการเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพของครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการดำเนินการพัฒนาจุดเน้นผู้เรียน นำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้บรรลุการศึกษาในทศวรรษที่สอง ว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในเรื่องคุณภาพของคน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย ที่จะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการมีสังคมที่สงบสุข ทุกคนมีความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้มีการขับเคลื่อน และมีการประกาศวิสัยทัศน์ มีความต่อเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาในช่วง ๑๐ ปีแรก อีกทั้งมีการเพิ่มเติมเป้าหมาย รวมถึงมาตรการที่มีความจำเป็นในปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ

การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาในช่วง ๑๐ ปีแรกมีทั้งผลสำเร็จ ข้อจำกัด และความล้มเหลวอีก ทั้งสูญเสียเวลา ทรัพยากรในเรื่องของโครงการ การบริหารจัดการ รวมทั้งการมองข้ามเรื่องที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของผู้เรียน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงต้องมีนโยบายชัดเจนที่จะมุ่งไปสู่เรื่องคุณภาพของผู้เรียน เพราะถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นเป้าหมายว่า จะต้องสร้างคนให้มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่ส่งผลให้ประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจ และมีการเมืองที่ดี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องระมัดมากที่สุดคือ ต้องไม่ให้การศึกษาแยกตัวออกมาจากสังคมหรือจากชีวิตจริง เหมือนระบบการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการว่างงาน การละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของคนหนุ่มสาว จนนำมาสู่ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้น จะต้องผลักดันให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศ เพราะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้นแล้ว แหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือ โลกของอินเทอร์เน็ต เพราะส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งข้อมูลดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศ และเกือบร้อยละ ๙๐ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ทักษะตรงนี้รัฐบาลให้ความสำคัญและต้องการในประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันจะต้องมีการผลักดันและให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้จากกิจกรรม หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุดเน้นเรื่องของคุณภาพผู้เรียนในช่วงแรกของการปฏิรูปการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า หลังจากนั้นจะต้องมีการประเมินผลเพื่อจะได้ทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนทั้งหมดว่าได้เกิดขึ้นจริง และสามารถรับรู้ถึงปัญหา ข้อจำกัดต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน แต่การวัดผลและการประเมินผลจะต้องมีรูปแบบที่ง่าย ตรงกับเป้าหมาย และไม่เป็นภาระต่อผู้ประเมิน

ในอนาคตคนไทยจะต้องมีคุณภาพด้านการศึกษาที่มาจากพื้นฐานของระบบการศึกษา และสามารถก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้ และหากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้สิ่งที่กำหนดไว้ในวันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ในระยะเวลาของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในทศวรรษที่สองอย่างแน่นอน.

ที่มาของข่าว http://www.moe.go.th/websm/2010/oct/364.html
ชื่น แก้วนิมิตร
รวบรวม
22 ต.ค.53


 วันที่ 29/10/2553-10:58:10
 

เอกสาร


ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
หนุนคิดเป็นแก้ปัญหาได้ วิธีเรี..
สพฐ.บรรจุครู130คนไม่มีใบอนุญาต
คลิปคำสั่งเสีย หลวงพ่อคูณ ปริส..
วันเข้าพรรษา 2558 ประวัติวันเข..
โครงการเร่งด่วน! มาตรการช่วยเห..
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำน..
ครูช่วยครูหรือครูโกงครู
อย่าปล่อยโกง ใน สกสค.ลอยนวล

เอกสารเพื่อนบ้าน


ประกาศผลสอบระดับ ม.4 ประเภทห้อ..
ฟหกฟหกฟหกฟหกหก
โครงการขอรับบริจาค
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
งานราตรี ม่วงขาว ท.๒
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชก..