กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
250   หมู่ 1 ซ. - ถ. พหลโยธิน ต. สันติสุข อ. พาน จ. เชียงราย  57120   [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา) ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

Download as  
 เอกสาร : ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน(วิทยาศาสตร์)


  ที่ ชื่อนักเรียน ชื่อทักษะ คะแนน รางวัล ลำดับที่
1 เด็กหญิงนริศรา ศรีคงทน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
2 เด็กหญิงอรวรรณ ใจโผก ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
3 เด็กหญิงนันทวรรณ มูลอ้าย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
4 นายมนัสชัย ทาตื้อ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
5 นายพิทักษ์ ทะแก้ว ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
6 นางสาวศิริสร ติยะกว้าง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
7 เด็กชายสิทธิกร ดวงชฎา ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
8 เด็กชายธนทัต ปัญญาไหว ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
9 เด็กชายศุภกิตติ์ จรรยาพงศ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
10 เด็กหญิงเกศราภรณ์ กล้วยน้อย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
11 เด็กชายภานุพงศ์ นันตา ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
12 เด็กหญิงศดารัตน์ สีพรม ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
13 เด็กชายพงศธร โสภาพร ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ต้น 33.75 - 41
14 เด็กชายอภิวัฒน์ ปานคำ ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ต้น 33.75 - 41
15 นางสาวปาริฉัตร ปฐวีบดีศร ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 36.25 - 47
16 นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 36.25 - 47
17 เด็กชายพิจักษณ์ นันต๊ะรัตน์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
18 เด็กชายกฤตยชญ์ ก๋ามา ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
19 เด็กหญิงปาลิตา ทุนแก้ว ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
20 นายธนัญชัย อานนท์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
21 นางสาวศิริขวัญ วงค์ศรี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
22 นางสาวชนิดา ศรีตะบุตร ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
23 เด็กชายวชรมงคล สุดยอดสุข ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
24 เด็กชายฤทธิไกร มูลอ้าย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
25 เด็กหญิงปติณญา จุ่มดี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
26 นายพิทักษ์ ทะแก้ว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
27 นายปิยชนม์ มินา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
28 นางสาวสุชานาฏ กิตติโสภณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
29 เด็กชายวีรพงค์ จินาอินทร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
30 เด็กชายอนุรักษ์ สุภาหล้า ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
31 เด็กชายจิรายุส คำขา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
32 นายชัยณรงค์ ใชยศรี ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
33 นายวรเชษฐ์ ทิพย์ดวง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
34 นายเมธิชัย แก้วรากมุข ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
35 เด็กชายฤทธิไกร มูลอ้าย ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 72.00 เงิน 26
36 เด็กหญิงนันทวรรณ มูลอ้าย ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 72.00 เงิน 26
37 นายทรงวุฒิ กันแสงแก้ว ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 82.00 ทอง 8
38 นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 82.00 ทอง 8
39 เด็กชายกิติพงษ์ วงค์สาม ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
40 เด็กหญิงผกากานต์ แสงเมือง ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
41 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทะริกาวิ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
42 เด็กหญิงณัฐณิชา ติ๊บแปง ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
43 เด็กหญิงปริชญา บุญจันทร์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
44 นางสาวกรรณิการ์ อุ่นอารมย์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
45 นางสาวพัชรินทร์ แก้วนึก ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
46 นางสาวนิภาพร ปันคำ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
47 นางสาวสลิลทิพย์ ป้องจิตร์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
48 นางสาวอลิษา ยศวงใจ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
49 เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์สาม แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
50 เด็กชายธนภัทร มาปัญญา แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
51 เด็กหญิงผกากานต์ แสงเมือง แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
52 นายธนาวุฒิ บุพศิริ แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1
53 นางสาวปริฉัตร สมปาน แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1
54 นางสาวอลิษา ยศวงใจ แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1 วันที่ 01/09/2553-10:59:09
 

เอกสาร


รายชื่อนักเรียนดี มีคุณธรรม 25..
สรุปเหรียญรางวัล"กาหลงเกมส์"
ปฏิทินภาครียนที่ 2/2555
ปฏิทินงานเดือน พฤษภาคม 2555
ผลการแข่งขันกีฬาจังหวัด "สามัค..
ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนฯ
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน 2554
ปฏิทินงาน เดือน พฤศจิกายน 2554
ปฏิทินงานเดือนตุลาคม 2554
การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธ..

เอกสารเพื่อนบ้าน


ประกาศผลสอบระดับ ม.4 ประเภทห้อ..
ฟหกฟหกฟหกฟหกหก
โครงการขอรับบริจาค
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
งานราตรี ม่วงขาว ท.๒
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชก..