กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
250  หมู่ 1ซ. -ถ. พหลโยธินต. สันติสุขอ. พานจ. เชียงราย57120  [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , เรื่อง/ประกาศ : ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน(วิทยาศาสตร์)


  ที่ ชื่อนักเรียน ชื่อทักษะ คะแนน รางวัล ลำดับที่
1 เด็กหญิงนริศรา ศรีคงทน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
2 เด็กหญิงอรวรรณ ใจโผก ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
3 เด็กหญิงนันทวรรณ มูลอ้าย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 16
4 นายมนัสชัย ทาตื้อ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
5 นายพิทักษ์ ทะแก้ว ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
6 นางสาวศิริสร ติยะกว้าง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ปลาย 71.30 เงิน 1
7 เด็กชายสิทธิกร ดวงชฎา ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
8 เด็กชายธนทัต ปัญญาไหว ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
9 เด็กชายศุภกิตติ์ จรรยาพงศ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น 64.50 ทองแดง 9
10 เด็กหญิงเกศราภรณ์ กล้วยน้อย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
11 เด็กชายภานุพงศ์ นันตา ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
12 เด็กหญิงศดารัตน์ สีพรม ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ม.ต้น 65.00 ทองแดง 9
13 เด็กชายพงศธร โสภาพร ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ต้น 33.75 - 41
14 เด็กชายอภิวัฒน์ ปานคำ ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ต้น 33.75 - 41
15 นางสาวปาริฉัตร ปฐวีบดีศร ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 36.25 - 47
16 นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 36.25 - 47
17 เด็กชายพิจักษณ์ นันต๊ะรัตน์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
18 เด็กชายกฤตยชญ์ ก๋ามา ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
19 เด็กหญิงปาลิตา ทุนแก้ว ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 73.00 เงิน 8
20 นายธนัญชัย อานนท์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
21 นางสาวศิริขวัญ วงค์ศรี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
22 นางสาวชนิดา ศรีตะบุตร ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 48.00 - 25
23 เด็กชายวชรมงคล สุดยอดสุข ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
24 เด็กชายฤทธิไกร มูลอ้าย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
25 เด็กหญิงปติณญา จุ่มดี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 75.00 เงิน 11
26 นายพิทักษ์ ทะแก้ว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
27 นายปิยชนม์ มินา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
28 นางสาวสุชานาฏ กิตติโสภณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 47.00 - 33
29 เด็กชายวีรพงค์ จินาอินทร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
30 เด็กชายอนุรักษ์ สุภาหล้า ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
31 เด็กชายจิรายุส คำขา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ต้น 82.00 ทอง 4
32 นายชัยณรงค์ ใชยศรี ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
33 นายวรเชษฐ์ ทิพย์ดวง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
34 นายเมธิชัย แก้วรากมุข ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.ปลาย 84.00 ทอง 5
35 เด็กชายฤทธิไกร มูลอ้าย ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 72.00 เงิน 26
36 เด็กหญิงนันทวรรณ มูลอ้าย ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 72.00 เงิน 26
37 นายทรงวุฒิ กันแสงแก้ว ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 82.00 ทอง 8
38 นางสาวชัญญานุช ฟูแก้ว ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 82.00 ทอง 8
39 เด็กชายกิติพงษ์ วงค์สาม ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
40 เด็กหญิงผกากานต์ แสงเมือง ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
41 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทะริกาวิ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
42 เด็กหญิงณัฐณิชา ติ๊บแปง ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
43 เด็กหญิงปริชญา บุญจันทร์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ต้น 80.00 ทอง 3
44 นางสาวกรรณิการ์ อุ่นอารมย์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
45 นางสาวพัชรินทร์ แก้วนึก ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
46 นางสาวนิภาพร ปันคำ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
47 นางสาวสลิลทิพย์ ป้องจิตร์ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
48 นางสาวอลิษา ยศวงใจ ประกวดจัดบอร์ดสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย 81.00 ทอง 16
49 เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์สาม แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
50 เด็กชายธนภัทร มาปัญญา แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
51 เด็กหญิงผกากานต์ แสงเมือง แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 76.00 เงิน 15
52 นายธนาวุฒิ บุพศิริ แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1
53 นางสาวปริฉัตร สมปาน แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1
54 นางสาวอลิษา ยศวงใจ แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย 94.00 ทอง 1 วันที่ 01/09/2553-10:59:09