ขออภัยอยู่ระหว่างการย้ายเซอเวอร์
-------------------------------------------------

โรงเรียนบ้านอังกุล [ศรีสะเกษ เขต 3] เลขที่ 09 บ้านอังกุล 7 ถ.อังกุล ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร. 0872590650 , 045-671105

โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล   7 ถ. อังกุล ต. ใจดี อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

Download as  
 เรื่อง/ประกาศ : ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา
 ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช โดยการนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดตามแนบนโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

- ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา

- จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเยาวชนทั้งภาคเมืองและชนบท

- ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัยนโยบายที่ 2 : ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ : Transparency and Accountability

- การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส

- ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานไทยนโยบายที่ 3 : ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม

- สอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วยตนเอง ไร้เส้นสายฝากฝังนโยบายที่ 4 : สอบ O-NET ป.๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

- วัดผลแต่ละช่วงชั้นประกันคุณภาพการศึกษา นาผลไปใช้เพื่อศึกษาต่อ

- เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะนโยบายที่ 5 : กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

- สร้างความโปร่งใสในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

- ให้ปราศจากทุจริตคอรัปชั่นนโยบายที่ 6 : ปฏิบัติธรรม นาการศึกษา

- แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชั่นนโยบายที่ 7 : แท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา

- สาหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

- เติมภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยี มีความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดนโยบายที่ 8 : เรียน ม.๖ จบ ได้ใน ๘ เดือน

-เรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก และทันลูกหลานนโยบายที่ 9 : กองทุนตั้งตัวได้

- เงินทุนขั้นต้น สาหรับนักศึกษา

- พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตนโยบายที่ 10 : ๑ อาเภอ ๑ ทุน

- ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอาเภอ

- เรียนต่อต่างประเทศนโยบายที่ 11 : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN

- ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ พูดภาษาอังกฤษได้

- พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘นโยบายที่ 12 : เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

- ฟรี ค่าเล่าเรียน ฟรี ค่าเครื่องแบบ ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน ฟรี ค่าหนังสือเรียน ฟรี ค่ากิจกรรมนโยบายที่ 13 : สร้างผู้นาอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship

- เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน

- เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นาในภูมิภาคนโยบายที่ 14 : ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan

- โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้นโยบายที่ 15 : ครูมืออาชีพ

- ฝันอยากเป็นครูได้เป็นครู จบแล้วมีงานทา มั่นคงในชีวิต

- ร่วมสร้างลูกหลานไทยให้เฉลียวฉลาดนโยบายที่ 16 : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center

- ศูนย์บริการซ่อมสร้าง ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ

- ฝึกฝนช่างฝีมือ ให้บริการประชาชนนโยบายที่ 17 : การศึกษาดับไฟใต้

- จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

- โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และผู้นาในพื้นที่นโยบายที่ 18 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA

- ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ผลิตเป็น

- ส่งออกต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวนโยบายที่ 19 : กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่

-ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหารอาสาเป็นแบบอย่างนโยบายที่ 20 : ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

- สร้างการศึกษาให้แข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันในประชาคม ASEANนโยบายที่ 21 : อัจฉริยะสร้างได้

- ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาด พร้อมเป็นผู้นาประเทศในทุกสาขานโยบายที่ 22 : อินเทอร์เน็ตตำบลและหมู่บ้าน

- ค้นหาความถนัดตนเอง เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลานโยบายที่ 23 : คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

- คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชน เลือกหนังสือตามความพอใจนโยบายที่ 24 : โรงเรียนในโรงงาน

- เรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ระหว่างเรียนมีรายได้

- จบแล้วได้งานทานโยบายที่ 25 : อาชีวะไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี

- สุภาพบุรุษอาชีวะ มีวินัย เคารพกติกา รักษาคุณธรรมนโยบายที่ 26 : สร้างพลังครู

- แก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสนโยบายที่ 27 : หลักสูตรคิดเป็น ทาเป็น

- ลดหลักสูตรท่องจา รู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดนโยบายที่ 28 : โรงเรียนร่วมพัฒนา

- รวมพลังครู นักเรียน เพื่อความแข่งแกร่งทางวิชาการ

- พร้อมสื่อการสอนสมัยใหม่ ยานพาหนะรับส่งนโยบายที่ 29 : ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา

- พัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

- เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพนโยบายที่ 30 : ตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ

- ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้

- คู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพนโยบายที่ 31 : เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน

- หลักสูตรเทียบโอนเรียนเข้มระยะสั้น เทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์สายอาชีพ


ที่มา:ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

 วันที่ 09/08/2555-08:40:17
 

More Edocuments


ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
หนุนคิดเป็นแก้ปัญหาได้ วิธีเรี..
สพฐ.บรรจุครู130คนไม่มีใบอนุญาต
คลิปคำสั่งเสีย หลวงพ่อคูณ ปริส..
วันเข้าพรรษา 2558 ประวัติวันเข..
โครงการเร่งด่วน! มาตรการช่วยเห..
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำน..
ครูช่วยครูหรือครูโกงครู
อย่าปล่อยโกง ใน สกสค.ลอยนวล

Another Edocuments


แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายที่เกี..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..
แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายที่เกี..
ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/25..
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/25..
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน..
ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนภาษาอ..