โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล  7ถ. อังกุลต. ใจดีอ. ขุขันธ์จ. ศรีสะเกษ33140  [ ศรีสะเกษ เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , เรื่อง/ประกาศ : นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 56
 ในปีงบประมาณ 255 ที่จะถึงนี้(1 ตุลาคม 2555) สพฐ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 294,299 ล้านบาท หลายๆ กระทรวงอิจฉา สพฐ. เพราะทั้งกระทรวงของเขางบประมาณยังน้อยกว่าเรา หากจา แนกงบประมาณให้เห็นอาจจะไม่อิจฉาก็ได้นะครับ เพราะงบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ซึ่ง สพฐ. เรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณสี่แสนคน


ขอสรุปพอสังเขปว่าปี 56 สพฐ. มี 5 งบรายจ่าย 6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ ดังนี้5 งบรายจ่าย

1) งบบุคลากร 215,004 ล้าน

2) งบดาเนินงาน 25,109 ล้าน

3) งบลงทุน 10,164 ล้าน

4) งบอุดหนุน 43,514 ล้าน

5) งบรายจ่ายอื่ น508 ล้าน6 แผนงาน

1) แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

3) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

4) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา

5) แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม6 ผลผลิต

1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

4) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

5) ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ9 โครงการ

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) โครงการคืนครูให้นักเรียน

7) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

9) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานที่มา : จดหมายเปิดผนึก ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1014&filename=index
 วันที่ 01/10/2555-20:00:21