โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล   7 ถ. อังกุล ต. ใจดี อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

Download as  
 เอกสาร : นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 56
 ในปีงบประมาณ 255 ที่จะถึงนี้(1 ตุลาคม 2555) สพฐ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 294,299 ล้านบาท หลายๆ กระทรวงอิจฉา สพฐ. เพราะทั้งกระทรวงของเขางบประมาณยังน้อยกว่าเรา หากจา แนกงบประมาณให้เห็นอาจจะไม่อิจฉาก็ได้นะครับ เพราะงบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ซึ่ง สพฐ. เรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณสี่แสนคน


ขอสรุปพอสังเขปว่าปี 56 สพฐ. มี 5 งบรายจ่าย 6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ ดังนี้5 งบรายจ่าย

1) งบบุคลากร 215,004 ล้าน

2) งบดาเนินงาน 25,109 ล้าน

3) งบลงทุน 10,164 ล้าน

4) งบอุดหนุน 43,514 ล้าน

5) งบรายจ่ายอื่ น508 ล้าน6 แผนงาน

1) แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

3) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

4) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา

5) แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม6 ผลผลิต

1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

4) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

5) ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ9 โครงการ

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) โครงการคืนครูให้นักเรียน

7) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

9) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานที่มา : จดหมายเปิดผนึก ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1014&filename=index
 วันที่ 01/10/2555-20:00:21
 

เอกสาร


ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
หนุนคิดเป็นแก้ปัญหาได้ วิธีเรี..
สพฐ.บรรจุครู130คนไม่มีใบอนุญาต
คลิปคำสั่งเสีย หลวงพ่อคูณ ปริส..
วันเข้าพรรษา 2558 ประวัติวันเข..
โครงการเร่งด่วน! มาตรการช่วยเห..
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำน..
ครูช่วยครูหรือครูโกงครู
อย่าปล่อยโกง ใน สกสค.ลอยนวล

เอกสารเพื่อนบ้าน


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูสังคมศึ..
ประกาศผลสอบระดับ ม.4 ประเภทห้อ..
ฟหกฟหกฟหกฟหกหก
โครงการขอรับบริจาค
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
งานราตรี ม่วงขาว ท.๒