โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล 7 ถ.อังกุล ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140   [ศรีสะเกษ เขต 3]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 1 เดือน 29 วัน
  หมดอายุวันที่ 20/06/2557 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


 เรื่อง/ประกาศ : นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 56
 ในปีงบประมาณ 255 ที่จะถึงนี้(1 ตุลาคม 2555) สพฐ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 294,299 ล้านบาท หลายๆ กระทรวงอิจฉา สพฐ. เพราะทั้งกระทรวงของเขางบประมาณยังน้อยกว่าเรา หากจา แนกงบประมาณให้เห็นอาจจะไม่อิจฉาก็ได้นะครับ เพราะงบดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ซึ่ง สพฐ. เรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณสี่แสนคน


ขอสรุปพอสังเขปว่าปี 56 สพฐ. มี 5 งบรายจ่าย 6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ ดังนี้5 งบรายจ่าย

1) งบบุคลากร 215,004 ล้าน

2) งบดาเนินงาน 25,109 ล้าน

3) งบลงทุน 10,164 ล้าน

4) งบอุดหนุน 43,514 ล้าน

5) งบรายจ่ายอื่ น508 ล้าน6 แผนงาน

1) แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

3) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

4) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา

5) แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม6 ผลผลิต

1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

4) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

5) ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ9 โครงการ

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) โครงการคืนครูให้นักเรียน

7) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

9) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานที่มา : จดหมายเปิดผนึก ที่นี่มีคำตอบ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1014&filename=index
 วันที่ 01/10/2555-20:00:21