ขออภัยอยู่ระหว่างการย้ายเซอเวอร์
-------------------------------------------------

โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก [สุพรรณบุรี เขต 1] หมู่ที่ 2 - ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-440136

โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
หมู่ที่ 2   - ซ. - ถ. - ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี  72000   [ สุพรรณบุรี เขต 1 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

Download as  
 เรื่อง/ประกาศ : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม


 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง • ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขอนามัยส่วนตน โดยปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอ และรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดย การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกาย ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาและสังคม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านการเรียน ครอบครัว และสังคม ตามบทบาทหน้าที่จนสำเร็จ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ สถานศึกษามีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 โครงการ คือ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหา 3 เรื่อง คือเรื่องที่ 1 แก้ปัญหาเรื่องสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาให้โทษ ผลการดำเนินงาน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสิ่งเสพติดมอมเมาให้โทษ เช่น บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย การพนันชนิดต่างๆ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดมอมเมาให้โทษ เรื่องที่ 2 แก้ปัญหาเรื่องการประหยัด นิยมไทย ผลการดำเนินงานทำให้ผู้เรียนมีความประหยัด นิยมไทยมีการออมเงินทุกคน วันละ 1 บาทไว้ที่ครู การรับประทานอาหาร ดื่มน้ำไม่เหลือทิ้ง ประหยัดอุปกรณ์ของใช้ของเล่น และเรื่องที่ 3 แก้ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณสถานศึกษา บริเวณวัด ปลูกต้นไม้ในวัด โรงเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สถานศึกษามีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายใน มาดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามแผนการดำเนินงาน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการประเมินแผนการจัด การเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และนำผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ครูมีการกำหนดเป้าหมายของสาระ การเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยได้ประเมินระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับคุณภาพดี แต่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และมีผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูบางท่านยังดำเนินการไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการทดสอบทุกครั้งที่สอนจบบทเรียน สอนซ่อมผู้เรียนที่ได้คะแนนน้อยเป็นรายบุคคล และสอนเสริมผู้ที่ได้คะแนนมากด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มความเข้มข้น หรือปรับปรุงกิจกรรมใหม่ เช่น การสอนภาคทฤษฎีด้วยการทำโครงงาน สอนโดยการบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป
2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการค้นหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผ่านใบงาน โครงงาน มีการสรุปใจความสำคัญในข้อค้นพบให้ผู้อื่นได้เข้าใจตรงกันอย่างต่อเนื่อง และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) สถานศึกษาควรทำการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครู อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน แล้วนำผลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจการบ้าน ตรวจผลงาน ตรวจแฟ้มสะสมงาน การทดสอบ และมีการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
กำหนดระยะเวลาในการพัฒนา 2 ปี

14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจดังนี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกมีนักเรียนจำนวน 15 คนพบว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กทุกคนสามารถเลื่อนไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้เด็กยังมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักรักษาสมบัติของส่วนรวม ประหยัดการใช้ทรัพยากรสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ มีความกระตือรือร้น รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทำงานประสบผลสำเร็จ มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนต่างๆ รู้จักแก้ปัญหาตามวัย มีความรู้และทักษะเบื้องต้น สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว จุดที่เด็กในระดับปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้กับเป็นพิเศษได้แก่ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและการรู้จักพัฒนาตนเอง
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา จุดที่นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
ด้านการเรียนการสอน
ในด้านการจัดการเรียนสอนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจัดครูให้สอนนักเรียนโดยคำนึงถึง คุณวุฒิ ความสามารถ และความถนัดเป็นสำคัญ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนนับได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการสอนเฉลี่ย 30 ปี มีความขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จนสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่การประเมินวิทยะฐานะเป็นครูชำนาญพิเศษได้ทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจุดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษในเรื่อง บุคลากรในโรงเรียน(ครู) ควรได้รับการอบรมในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกภายใต้การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานมาใช้มีการกระจายอำนาจ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษามีการจัดองค์กร พัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและมีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนชาวบ้านโพธิ์
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดยสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น การทำศาลพระภูมิ การทอผ้า การจักสาน การทำสวนเกษตร อีกทั้งโรงเรียนจัดทำสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน เช่น วัด บึงบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล การทำสวนผัก พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง ส่งผลให้มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ดำเนินการได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ความรู้ในทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยแล้ว ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียน และการทดสอบระดับท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติยังอยู่ใน เกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ
2. การทำงานของนักเรียนบางคนยังไม่มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ไม่ตรงตาม
กำหนดเวลา ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดี
ด้านการเรียนการสอน
1. จำนวนครูมีไม่ครบชั้น จึงทำให้ครูต้องรับผิดชอบงาน และทำการสอนมาก จึงทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
1. ทางโรงเรียนยังจัดข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่เป็นระบบ และการนำมาใช้ยังไม่เต็มที่ ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
2. การเข้าร่วมกับชุมชนครูมีความสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่าด้านการจัดการศึกษา
3. การเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของโรงเรียน ควรทำเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนได้ทราบข่าวสาร การดำเนินงานของโรงเรียน

ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน
จุดเด่นของโรงเรียน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเข้าแถวรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง แต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา ทำความเคารพครู ผู้ปกครอง ไหว้ตามวัฒนธรรมไทย ไม่พูดเสียงดังขณะรับประทานอาหาร รู้จักประหยัดสิ่งของเครื่องใช้ ผู้เรียนได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก จากกิจกรรมกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวาดภาพระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การตัดกระดาษตามแนวเส้น มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผู้เรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพได้รับประทานอาหารกลางวัน จากโครงการอาหารกลางวัน มีสุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริงแจ่มใส ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่ดี มีความชื่นชมด้านศิลปะ ธรรมชาติ ร้อง รำ ทำเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ทำงานตามขั้นตอน มีผลงานทำปุ๋ยชีวภาพ ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่น การพนัน หลีกเลี่ยงอบายมุข
ด้านการเรียนการสอน
ครูรู้และเข้าใจมาตรฐานของหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตร เขียนคำอธิบายรายวิชา จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ครูมีวุฒิความรู้ ความสามารถในการสอน มีครู 4 คน วุฒิระดับปริญญาตรี 3 คน สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ครูมีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลานาน มีอายุการทำงานเฉลี่ย 30 ปี ส่งผลให้ครูมีความชำนาญในการสอน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างมีเหตุผล มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อุทิศเวลาในการทำงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผลงานเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์และชาวชุมชนบ้านโพธิ์ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในทุกด้าน ทำให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

จุดด้อยของโรงเรียน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาในการเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนยังสนใจในด้านการรักการอ่านค่อนข้างน้อย ยังขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบเล่นมากกว่าทำงาน ผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงออก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค่อนข้างน้อย การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองยังขาดความต่อเนื่อง
ด้านการเรียนการสอน
ครูส่วนใหญ่ จะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และการสาธิตการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่หลากหลาย การแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลขณะ ทำการสอนยังไม่ทั่วถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีน้อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนมีน้อย ส่วนมากครูจะถามผู้เรียน ผู้เรียนจะตอบคำถามพร้อมกัน เพียงไม่กี่คำถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจผู้เรียนได้ฝึกคิดไม่หลากหลาย ฝึกด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ครูควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ฝึกการคิดและลงมือปฏิบัติจริงไม่ครอบคลุมขาดความต่อเนื่อง ในด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาไม่ชัดเจน และยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้
จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มสาระ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ
2. นักเรียนควรมีการฝึกทักษะ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่อง ต่าง ๆ ให้มาก
กว่านี้ เช่นการค้นคว้าหาความรู้ จากห้องสมุด จากสื่อต่าง ๆ การกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทดลองการปฏิบัติจริง ยังน้อย
3. การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ยังน้อยเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่คุณภาพต่ำเกินไป ใช้กับอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเครื่องก็มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้
ด้านการเรียนการสอน
1. โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ
2. โรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน อย่างสม่ำเสมอ
3. การสอนของครูยังไม่เป็นตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ คือการสอนยังเป็นแบบบรรยาย เทคนิคการสอนและการประเมินผลยังไม่หลากหลาย
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ผู้บริหารและคณะครู กระตือรือร้นที่ดำเนินการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ การบริหารงานต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมยังขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ อาทิบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาสอนให้ครบชั้น
แผนพัฒนาสถานศึกษา
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. สร้างหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4. ส่งเสริมการประเมินผลนักเรียนจากสภาพจริง มีแฟ้มพัฒนางาน และโครงงาน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมสมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการเรียนการสอนด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้กับครูผู้สอน
6. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน ได้ทำแผนการสอนและทักษะต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับครูผู้สอน
7. ส่งครูเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมและตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ และการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
8. นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น
9. กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการสอนเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
สิ่งที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือจากชุมชนในความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับโรงเรียน เช่น สื่อ อุปกรณ์ วิทยากรท้องถิ่น แหล่งความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. งบประมาณเพื่อพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นักเรียนต้องการ และอื่น ๆ
3. ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การขาดแคลนบุคลากร ครูผู้สอนในวิชาเอก ต่างๆ ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย เอกคณิตศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
5. ขาดบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ พัสดุและการเงิน ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานจากครูซึ่งมีหน้าที่สอน
 วันที่ 19/11/2555-11:10:30
 

More Edocuments


เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข..
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี..
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี..
รายงานประจำปีโรงเรียนวัดบ้านโพ..
การจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดบ..
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึ..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.5-6 ภาคเ..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.4 ภาคเรี..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.3 ภาคเรี..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.2 ภาคเรี..

Another Edocuments


แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายที่เกี..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..
แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายที่เกี..
ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมัน
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/25..
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/25..
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน..
ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนภาษาอ..