โรงเรียนบ้านฝาง
39/2   3 ซ. - ถ. - ต. ตาแกะ อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี  94150   [ ปัตตานี เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์), บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
  ประกาศรับสมัครงาน : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา


 ประกาศโรงเรียนบ้านฝาง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
........................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านฝาง อำเภอยะหริ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
2.3 วุฒิทางการศึกษา
2.3.1. วุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลามที่หน่วยงานของรัฐรับรองหรือ
2.3.2. วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺ หรือเทียบเท่า
2.4 ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้น
2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ
2.6 มีความเลื่อมใสต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.7 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านฝาง ในวันที่ 17-23 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ยื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 2 รูป
4.2 หนังสือรับรองความประพฤติจากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษาพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค. จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และสำเนา สด.9 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ทางราชการกำหนด ณ สถานที่ เวลา ตามประกาศนี้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554
7. วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
7.1 ภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านฝาง
7.2 ภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านฝาง
8. หลักสูตรในการสอบคัดเลือก
8.1 สอบความรู้ 8 กลุ่มสาระ (100 คะแนน)
8.1.1 อัลกรุอ่าน
8.1.2 อัลหะดีษ
8.1.3 หลักศรัทธา
8.1.4 ศาสนบัญญัติ
8.1.5 ศาสนประวัติ
8.1.6 จริยธรรม
8.1.7 ภาษาอาหรับ
8.1.8 ภาษามลายู
8.2 ความเหมาะเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
8.2.1 บุคลิกภาพ
8.2.2 ความรู้ความสามารถ
8.2.3 ปฏิภาณไหวพริบ
9. เกณฑ์การตัดสิน
จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้สอบได้ลำดับสูงกว่า และถ้าหากภาคความรู้เท่ากันให้พิจารณาผู้มาสมัครก่อน
10. การประกาศรายชื่อ
ประกาศผู้สอบสอนผ่านในวันที่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านฝาง
11. การสั่งจ้าง
11.1 โรงเรียนจะดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
11.2 อัตราจ้าง เดือนละ 7,940 บาท
11.3 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือลูกจ้างประจำ
11.4 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
11.5 ไม่ผูกพันกับปีงบประมาณถัดไป


ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554(นายเจะสะมะแอ มะดือราแว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง


 วันที่ 18/08/2554-23:37:04