โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
บ้านหนองแห้ว   หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์  53110   [ อุตรดิตถ์ เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์), บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
  ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว


 
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษา สื่อ/หนังสือประกอบ/สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
…………………………………..
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษา สื่อ/หนังสือประกอบ/สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ห้องธุรการโรงเรียน บ้านหนองแห้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.
ผู้สนใจให้เสนอราคาสื่อวัสดุการศึกษา /หนังสือประกอบ/สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว หรือส่งใบเสนอราคาฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0812807549 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ลงชื่อ

( นายพร้อม เบ้าลง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สื่อวัสดุการศึกษา /หนังสือประกอบ/สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ที่ต้องการ
ที่ รายการ
1 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ
2 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
3 คอมพิวเตอร์แบบพกพา
4 เครื่องถ่ายเอกสาร
5 สื่อ VCD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 สื่อ VCD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 สื่อ วีดีทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 สื่อ วีดีทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ
10 เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualize)
11 เครื่องขยายเสียง(Power Amp)ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง
12 หนังสือความรู้สำหรับค้นคว้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 หนังสือความรู้สำหรับค้นคว้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 อื่นๆ สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

*ผู้สนใจต้องการเข้าร่วมสอบราคาให้ส่งรายละเอียดราคาสื่อวัสดุการศึกษา /หนังสือประกอบ/สื่อดิจิตอล/สื่อตัวอย่าง/
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และที่ทางร้านหรือบริษัทมีส่งมาตามประกาศฯข้างต้น
โรงเรียนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์พัสดุและจะแจ้งให้ทางร้านหรือบริษัทที่สอบราคาได้ให้มาทำสัญญาภายใน 15 วัน และถ้าพ้นกำหนดถือว่าผิดสัญญา
หมายเหตุ ทางร้านที่มีข้อเสนอที่ดี เช่น การประกันของ การส่งของ หรืออื่นๆให้เสนอมาด้วย วันที่ 07/02/2553-00:18:05