โรงเรียนบ้านอังกุล
เลขที่ 09 บ้านอังกุล   7 ถ. อังกุล ต. ใจดี อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์), บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
  ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศเรื่องการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีกศ. 2556
 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

หลักการ

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน

อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕6 ไว้ดังนี (อ่านต่อ)สิ่งที่แนบมาด้วย

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/27470/295945.pdf

ประกาศรับนักเรียน โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/27470/295946.pdf

ประกาศรับนักเรียน โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ห้องเรียน EP

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/27470/295947.pdf

ปฏิทินการรับนักเรียน

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/27470/295950.jpg

รูปโลโก้รับนักเรียน 2556

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/27470/295955.jpgดาวน์โหลดทั้งหมด

http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=6539ที่มา : สพฐ. http://www.obec.go.th/documents/27470


 วันที่ 21/10/2555-20:07:54