โรงเรียนวัดนันทวัน
จ.สุพรรณบุรี   - ซ. - ถ. - ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี  72220   [ สุพรรณบุรี เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน


 เด็กหญิงรัตนา ทิพกระโทก โรงเรียนวัดนันทวัน
ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2553
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ได้ขอความร่วมมือจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาสรรหาและคัดเลือกต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัด จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีและเป็นต้นแบบที่ดีของแผ่นดิน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชน จำนวน 25 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน ที่มีคุณลักษณะคนดี 9 ประการ ได้แก่
1.มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.มีระเบียบวินัย
3.มีจิตสำนึกดี
4.รักการเรียนรู้
5.มีความรัก ผูกพันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เอื้ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว
6.รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
7.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
8.มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
9.ไม่มั่วสุมอบายมุข
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2553
- เด็กหญิงรัตนา ทิพกระโทก เป็นคนดี ไฝ่รู้ ไฝ่เรียน มีความกตัญญูกตเวที ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ปัจจุบัน เป็นรองประธานนักเรียน เป็นนักกีฬาของโรงเรียน เป็นสมาชิกชุมนุมจิตอาสา ในโครงการอาหารกลางวันกินอิ่มทุกคน บริการหุงข้าว ตักอาหาร ล้างถาดอาหาร ล้างจาน ช่วยเหลืองานโรงเรียน งานวัด และงานชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยพ่อแม่ ทำงานในบ้าน งานในไร่ทุกวัน และยังเป็น นักเรียนต้นแบบเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนวัดนันทวัน

 วันที่ 23/03/2554-13:11:34