โรงเรียนวัดศิวาราม
ร.ร.วัดศิวาราม  หมู่ 5ซ. -ถ. โรจนะต. บ่อตาโล่อ. วังน้อยจ. พระนครศรีอยุธยา13170  [ พระนครศรีอยุธยา 1]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 9 วัน
  หมดอายุวันที่ 01/01/2558 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ห้องสมุดสถาบันเรียนพิเศษณรินฯ , โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านน้ำทอน , ผลงาน: นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์


 ชื่อเรื่อง การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดศิวาราม อำเภอวังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดศิวาราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดศิวาราม อำเภอวังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 60 คน ซึ่งผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก 2) ด้านระบบการให้บริการ 3) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และ 4) ด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการเพื่อบริการยืม-คืนหนังสือ มีความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำทุกวัน ในช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. และมีระยะเวลาในการเข้าใช้บริการในแต่ละครั้งน้อยกว่า 30 นาที

2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86 และ S.D. = 0.47)
3. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านระบบการให้บริการมากที่สุด ( = 4.03 และ S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
( = 3.87 และ S.D. = 0.40) ด้านบุคลากรให้บริการ ( = 3.84 และ S.D. = 0.56) และด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด ( = 3.72 และ S.D. = 0.38)


 วันที่ 27/09/2555-03:23:57