Autolinkex.com แลก 10,000 ลิ้งค์ในคลิ๊กเดียว
ระบบแลกลิ้งค์อัตโนมัติ เพื่อนักโปรโมทเว็บแนวใหม่


 ผลงาน: เผยแพร่ผลงานครูประกาย วงศ์อุดม
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ปรึกษา นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
ปีที่พิมพ์ ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 แผน รวม 18 ชั่วโมง
2. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม รวม 18 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 แบบปรนัย เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
4. แบบวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ คือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และ เห็นด้วยน้อย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC + (Statistical Package For The Social Sciences/Personal Computer) เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก และหาค่าความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ( - Coefficient) จำนวนความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า E.I.
ผลการรายงานปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/(E2) เท่ากับ 87.58/87.64 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7920 หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตามแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามลำดับ แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.20
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้สูงขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี


 วันที่ 03/04/2559-12:54:45