กฐินสามัคคีบ้านราษีพัฒนา

คณะครูและนักเรียนร่วมทอดกฐิน ณ วัดบ้านราษีพัฒนา