กฐินสามัคคี

คณะครูและนักเรียนร่วมแห่กฐินสามัคคี ณ วัดบ้านแทรง