การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (3)31/03/2558