การรับการนิเทศจาก สพฐ.

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง การรับการนิเทศจาก สพฐ.