การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน

นายสมชาย ปัญญาสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)
กล่าวรายงานการเปิดกีฬาสีของโรงเรียนวันท่ี 7 ธันวาคม 256110-12-2561