การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน

นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศบาลตำบลสลกบาตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)
วันท่ี 7 ธันวาคม 256110-12-2561