กิจกรรมการเรียนการสอน

นร.ป.3 ฝึกหัด เรียนเป่าขลุ่ย เตรียมเข้าวงดุริยางค์ รร.