กิจกรรมงาน กพด.ท้องถิ่น

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือได้เข้าร่วมตามโครงการจัดงานประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯนี้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือก็มีผลงานดังนี้
แนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 3 ด้านการส่งเสิรมอาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดย คุณครูอันธิกา ใจยะสิทธิ์ และ คุณครูพรหมพิริยะ เครือใจ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดย ผู้อำนวยการฯสุนิสา ทองมา และ คุณครูนพคุณ อุปสอด
แนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดยคุณครูอุทัย แก้วมาลัย และ คุณครูอันชิสา ทองทาสี การประกวดเขียนเรียงความ (อาชีพในฝัน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายสมหวัง ดาวนล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายจ่อเหว่ทู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงรุจิกา ยศศักดิ์เพิ่มพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากองค์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่เมืองทองธานีต่อไป10-09-2022 16:27:27