กิจกรรมลูกเสือ รร.

คณะครูนักเรียนร่วมกันเปิดลูกเสือก่อนเข้าค่ายพักแรม