กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสำคัญของพิษภัยของยาเสพติด จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา