กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี 2557

โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14/08/2557