กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปการศึกษา255919/03/2560