กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนบ้านห้วยลุง ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 255825/02/2558