กิจกรรมเดินรณรงค์

นร.ทุกระดับชั้นเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและยาเสพติด



29-06-2562