กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน

คณะครูโรงเรียนบ้านแทรงเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้น