กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้กำหนดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558