ก่อสร้างเสาธงไว้ประดับธงต่างๆหน้าบริเวณโรงเรียน

ก่อสร้างเสาธงไว้ประดับธงต่างๆหน้าบริเวณโรงเรียน



01-07-2559