ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. และคณะครูโรงเรียนบ้านทะลอกทุกท่านที่กรุณาให้ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานและชมผลงาน

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. และคณะครูโรงเรียนบ้านทะลอกทุกท่านที่กรุณาให้ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานและชมผลงานในครั้งนี้ ขอบคุณครับ25-04-2562