ขอบคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตาเมียงสนับสนุนการอบรมนักเรียน เรื่องเพศศึกษา

ขอบคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตาเมียงสนับสนุนการอบรมนักเรียน เรื่องเพศศึกษา การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ30-07-2559