ขอพร

ก่อนออกเดิาทางไปร่วมงานมหกรรมฯได้กราบไหว้ขอพรจากตาเล็ง