คณะครู รร.ดล.

วันนี้สีแสดสดใส่...พร้อมปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนการสอน..แล้ว..