คณะครู รร.ดล.

คณะครู รร.ดล.ในการปฏิบัติงานประจำวันศุกร์ อย่างมีความสุข