คณะครู รร.บ้านดอนหลี่ เข้าชุมชนเพื่อหาผ้าป่า รร.ดล.

คณะครู รร.ดล.พบปะชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือเรื่องผ้าป่า รร.