คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมอบอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมอบอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้